Een nieuw beleidsplan!

Meer weten over het VSF beleidsplan voor de periode 2018-2020? Het bestuur en de medewerkers van VSF maakten in 2017 strategische keuzes over de toekomst van de VSF. We deden dat op basis van input van onze leden (bv. via de VSF-denkdag) en door doorgedreven denkoefeningen. Ieder initiatief dat we de komende jaren nemen voor sportfederaties (federatieondersteuning) of voor sportclubs (sportclubondersteuning, via Dynamo Project) zal zich afspelen binnen deze krijtlijnen. 

Met onze  beleidsacties willen we inspelen op thema's waar sportfederaties en sportclubs van wakker liggen. We geven prioriteit aan wat jullie bezighoudt, remt en stimuleert. Zo werken we samen aan een sterkere, relevante sportsector. We blijven inzetten op de kracht en de meerwaarde van sport en het verenigingsleven voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onze missie:

We zijn een sectororganisatie. En we geloven in de sterkte van de Vlaamse georganiseerde sportsector.

 • Anderhalf miljoen sporters in Vlaanderen,
 • die sporten in 19.000 sportclubs,
 • aangesloten bij 48 gesubsidieerde en 17 louter erkende federaties.

Ze vormen samen de achterban van VSF.
 

Onze doelstellingen

1. We blijven inzetten op onze rol als vertegenwoordiger

Uit de input die we kregen tijdens de denkdag bleek dat de rol van VSF als vertegenwoordiger ter discussie stond. Er was bij de deelnemers verdeeldheid tussen het willen stopzetten ervan of het juist steviger in handen nemen. De aanwezigen gaven ook aan dat transparantie zeer belangrijk is bij vertegenwoordigen.

Binnen ons nieuwe beleidsplan kozen we ervoor om het vertegenwoordigen voorop te plaatsen als één van de strategische doelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. En dat het nodig blijft om hier voluit voor te gaan. 

 

We willen als koepelorganisatie een relevante stem blijven geven aan sportclubs en sportfederaties. We willen hun positie verstevigen door structureel in gesprek te gaan met de overheden en andere instanties die een impact hebben op de sportsector. En zoals jullie opmerkten: de kracht van de sector kan meer uitgespeeld worden.

Durven focussen en duidelijk communiceren over de stappen die we nemen, worden essentiële punten. Ook nieuw: we werken meer via politieke contacten. Door eigen lobbywerk, maar ook door sportfederaties meer te activeren en samen in te spelen op de juiste actoren.

Focus op 8 dossiers

 • Decreet georganiseerde sportsector
  VSF houdt de vinger aan de pols via een continue evaluatie van het decreet en de daaraan gelinkte regelgeving die een impact heeft op de sportfederaties.
   
 • Verhogen budgetten 
  We laten onze stem horen voor meer budgetten voor sportfederaties en sportclubs: zowel verhoging als verschuiving van budgetten, ook via alternatieve financiering en buiten de sportsector.
   
 • Planlastvermindering
  We ijveren voor planlastvermindering bij de overheden, zowel voor onze federaties als voor de aangesloten sportclubs.
   
 • Werkgevers
  We ijveren voor de belangen van sportfederaties als werkgevers.
 • Statuut verenigingswerk
  We volgen de nieuwe federale regelgeving en de impact voor de sector op de voet, en grijpen in waar nodig.
   
 • Vrijwilligersorganisaties
  We wijzen op het belang en de meerwaarde van sportfederaties en sportclubs als vrijwilligersorganisaties.
   
 • Vlaamse Trainersschool
  Binnen de Vlaamse Trainersschool zijn we vertegenwoordigd in de belangrijkste organen en laten we de gezamenlijke stem van de federaties horen.
   
 • Topsport
  Via onder andere de stuurgroep, task force en klankbordgroep topsport wijzen we de beleidsmakers op wat leeft bij de topsportfederaties.

2. We ondersteunen vraaggericht en op maat

Bereiken we onze federaties wel voldoende? En zien jullie VSF als een hulplijn bij een sporttakoverschrijdend probleem? Indien wel, helpen we je dan voldoende vooruit? Die vragen werden besproken op de denkdag. Een aantal werkpunten kwamen naar boven, die nemen we mee bij het uitwerken van ons toekomstig aanbod. Zo maken we werk van nog meer/betere individuele ondersteuning voor sportfederaties en sportclubs. We gaan ook verder met de andere dienstverlening die jullie positief evalueren, zoals onze bijscholingen en trajecten. Onze tweede strategische doelstelling:

De komende beleidsperiode werkt VSF haar rol als ondersteuner dieper uit. We willen ons aanbod voor sportfederaties specifieker afstemmen op de werking van en de noden per individuele sportfederatie of per (deel)groep. We gaan meer segmenteren, en vinden het belangrijk om vooral vraaggericht te werken.

Het ondersteuningsaanbod krijgt vorm binnen 4 pijlers: producten, agenda, begeleiding, helpdesk. De VSF-website heeft sinds kort diezelfde structuur, en geeft jullie een overzicht van onze dienstverlening. Dynamo Project werkte de voorbije jaren al met succes met deze pijlers, en zal die manier van werken verderzetten om de sportclubs te ondersteunen.

Nieuw!

We werken deze beleidsperiode maatbegeleidingen uit voor sportfederaties, vanuit het VSF-team of samen met experts en partnerorganisaties. Wat werkt, wat werkt niet? Ook de piste om poolingdiensten aan te bieden, wordt verder onderzocht.

Wat mag je concreet verwachten?

 • Samen met Scwitch begeleiden we sportfederaties en sportclubs bij de praktische uitwerking van de nieuwe GDPR-regelgeving. Je krijgt advies van een team van experten.
   
 • We ondersteunen sportclubs en sportfederaties op vlak van het nieuwe regelgeving (bijvoorbeeld het statuut verenigingswerk en het Wetboek Vennootschappen en verenigingen). 
   
 • Ook op vlak van de nieuwe transgenderwet, waardoor transgenderpersonen van geslacht kunnen veranderen via een administratieve procedure, zullen we ondersteunen. De wet betekent immers dat een sporter in kwestie ook makkelijker van gendercategorie zal kunnen veranderen in competitie. Via een overlegtool transgenders in de sport willen we sportfederaties een hulpmiddel aanreiken om stap voor stap een eigen beleid en regelgeving vorm te geven.
   
 • Via het Dynamo Project zorgen we opnieuw voor een goedgevulde bijscholingskalender voor sportclubs. De thema's worden afgestemd op de noden van het sportveld: boekhouding, fiscaliteit, vrijwilligers, vzw, communicatie, verzekeringen, enz.

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

3. We brengen federaties en clubs samen

De sterkte van VSF zit in het samenbrengen van federaties. Daar zijn alle leden het volmondig over eens. We hebben goed begrepen dat jullie willen en kunnen leren van elkaar. Daarom hechten we veel belang aan ontmoeting tussen (segmenten van) sportfederaties, via netwerkmomenten, via inhoudelijke werkgroepen, via bijscholingsdagen. Een evolutie die we de voorbije jaren al startten, maar nu ook duidelijk in een strategische doelstelling omzetten.

Door mee tussen de sportfederaties te staan, willen we de onderlinge dynamiek doen groeien. We nemen een rol op als facilitator en leggen contacten tussen sportfederaties met gelijkaardige noden en behoeften. Ook via het Dynamo Project blijven we inzetten op ontmoeting en kennisuitwisseling tussen sportclubs via de Dag van de Sportclubbestuurder, bijscholingen en thema-avonden.

Kennis en goede praktijken delen staat centraal. Hoe pakken we het aan?

 • We linken de aanwezige expertise binnen verschillende sportfederaties en sportclubs.
 • We organiseren activiteiten, waarop ook tijd is voor losse babbels.
 • We verzamelen goede praktijken en inspirerende voorbeelden op onze website.

Heel wat sportfederaties waarderen die onderlinge kennisuitwisseling enorm en willen er graag aan meewerken. Maar we beseffen dat er ook een spanningsveld mogelijk is binnen deze doelstelling. Daarom bekijken we samen iedere case en beslist je federatie uiteraard zelf in welke mate bestaande kennis zal gedeeld worden.

Wat mag je concreet verwachten?

 • Inspirerende sprekers, een lekkere lunch en tijd voor losse babbels. Het recept voor onze VSF Inspiratiedag zorgt ieder jaar voor jullie enthousiaste reacties. Ook de komende jaren nodigen we jullie uit voor een inspirerende dag!
   
 • Kijk eens over het muurtje! Wil je weten hoe het er bij een ander aan toegaat? Ben je nieuwsgierig naar de dagelijkse praktijk van één van je collega's of collega-sportfederaties? Wil je een dagje meedraaien in een andere setting met andere afspraken, andere gewoontes,... Je laat het ons weten, wij denken en organiseren graag mee!
   
 • We brengen mensen samen rond een bepaald thema, bijvoorbeeld tijdens onze succesvolle brunchsessies. Soms met en soms zonder expert. Een voorbeeld? We organiseerden dit al rond thema's als "sportfederaties in een veranderende wereld", "funbeleving in je sportclubs", "medewerkersbeleid", ... 

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

4. We houden de vinger aan de pols

 

Onze vierde strategische doelstelling is gloednieuw, en tegelijk cruciaal.
Want ze vormt de basis van waaruit we werken. Wat we doen als vertegenwoordiger en als ondersteuner, komt voort vanuit jullie groeikansen, noden of bezorgdheden.

Daarom leveren we de komende beleidsperiode extra inspanningen om te luisteren en sportfederaties en hun sportclubs nog beter te (leren) kennen. Onze focus ligt op wat leeft binnen de federaties en hun clubs: waar jullie van dromen, of van wakker liggen.

We spelen een duidelijke rol als koepel: we houden het overzicht en zorgen dat belangrijke uitkomsten, positief of negatief, doorsijpelen.

Door gegevens in kaart te brengen, er een objectief dossier van te maken en te bezorgen aan beleidsmakers, kunnen we extra impact realiseren. Daarnaast kunnen we via deze doelstelling tendensen opmerken, en onze eigen werking (ondersteuning én vertegenwoordiging) beter afstemmen op het werkveld. 

Wat mag je concreet verwachten?

 • We herhalen in 2018 onze bevraging over de impact van het nieuwe federatiedecreet. Welke gevolgen heeft het op vlak van personeel, planlast, werking en concurrentie? 
   
 • We nemen het initiatief om per twee jaar een federatiebezoek te houden bij elk van onze leden. We komen graag eens langs, om jullie op maat te informeren, maar zeker ook om te horen waar jullie mee zitten en hoe we jullie meer en beter kunnen ondersteunen.
   
 • We bevragen via het Dynamo Project jaarlijks de behoeften en groeikansen van sportclubs. Het is een basis om ons aanbod voor clubs aan te passen of uit te breiden.
   
 • We bekijken op welke manier we evoluties binnen onze sector in beeld kunnen krijgen, en maken er concreet werk van. 

Let op: dit is maar een preview van initiatieven binnen ons nieuwe beleidsplan. De komende tijd breiden we het aanbod verder uit.

Het volledige beleidsplan kan je hier downloaden. Heb je vragen of suggesties? Neem zeker contact op met één van de medewerkers van VSF of Dynamo Project.