SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) wordt MOEV

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) is niet meer. De organisatie heeft een nieuw beleidsplan en een nieuwe naam: MOEV. De uitdaging? Dagelijks meer beweging op school voor alle leerlingen. VSF stelde hierover enkele vragen aan Brecht Vermeir, beleidsmedewerker bij MOEV.

Wat is er anders dan vroeger? Wat kenmerkt MOEV?

Brecht Vermeir: “Onze organisatie vaart inderdaad een nieuwe koers en daarbij past een eigentijdse naam en uitstraling. De nieuwe naam is opgebouwd uit vier strategisch gekozen letters: MOEV wil scholen Motiveren en Ondersteunen met Expertise en dit op een Vernieuwende manier die de nodige vitaliteit uitstraalt in het Vlaamse onderwijs. We zetten in op een gezonde en fitte levensstijl, plezier in bewegen voor alle leerlingen én een actieve schoolcultuur gedragen door het hele schoolteam.

Met de baseline “Zet je school in beweging” wil MOEV tegen 2021 in 70% van de scholen een kwaliteitsvol bewegingsbeleid zien. De uitdaging van zo’n beleid? Aan zoveel mogelijk leerlingen een gebalanceerde mix van zitten, staan, bewegen en sporten aanbieden voor, tijdens, tussen en na de schooluren. Dagelijks meer beweging op school voor alle leerlingen, daar gaan we dus voor.

MOEV wil tegen 2021 in 70% van de scholen een kwaliteitsvol bewegingsbeleid zien.

We zijn momenteel goed gekend via onze activiteiten, maar we merken dat scholen meer nood hebben aan inspiratie dan aan organisatie. MOEV wil scholen inspireren om tijdens iedere schooldag zelf extra bewegingskansen aan haar leerlingen te bieden. We doen dit onder andere via de nieuwe MOEV-website, en een uitgebreide databank van bewegingsprojecten, -activiteiten en -materialen. Dit alles handig geordend via een zorgvuldig filtersysteem.

Naast het eigen MOEV-aanbod bevat de site ook projecten van partnerorganisaties, sportfederaties en -clubs. Zo vormt het dé bewegingssite voor scholen."


Hoor ik je zeggen dat jullie zelf geen activiteiten meer gaan organiseren?

"Nee, dat is wat te kort door de bocht. We breken zeker niet radicaal met alles waar SVS voor gekend was. Maar we kijken wel met een kritischer oog naar onze organisaties. Vroeger werd het succes en voortbestaan van een activiteit vooral bepaald door de populariteit, de opkomst en tevredenheid enz. Die dingen bijven uiteraard nog steeds belangrijk, maar vanaf nu zal de evaluatie ook strategischer zijn. Draagt het evenement nog wel bij aan onze nieuwe missie? Past het in ons vernieuwd beleid?

Inspiratie is daarin een belangrijk element. Een sportieve, buitenschoolse activiteit waar je als school of LO-leerkracht naartoe werkt, eventueel zelfs een vervolgtraject aan breit, daar gaan we voor. Leuke evenementen die inspirerend werken voor een kwalitatief bewegings- en sportbeleid op school. Ook kan een MOEV-evenement een interessante ontmoetingsplaats zijn tussen scholen, partners en leerkrachten."

Gelooft MOEV erin dat sport op school kinderen kan gidsen naar sport in een sportclub?

“Ja, zeker! Het is onze missie om kinderen via de school te inspireren met vernieuwende, pedagogisch sterke projecten en hen te tonen hoe leuk bewegen en sporten kan zijn. Investeren in een sterk netwerk tussen de school en de lokale sportclubs is daarbij belangrijk. MOEV helpt scholen bruggen bouwen naar de omliggende sportclubs.
Voor de sportclub biedt samenwerking met scholen kansen om meer kinderen te bereiken, bijvoorbeeld kinderen die door hun kansarme situatie uit zichzelf de stap naar de club niet zetten."

Woensdagnamiddag is voor veel scholen hét moment om leerlingen extra bewegings- en sportkansen te bieden. Op school zelf of... in de sportclub!

Zien jullie een plaats voor de sportclub als naschoolse opvang?

“Absoluut. Er bestaan al voorbeelden van clubs die hierop inzetten en kinderen echt zelf op school gaan ophalen en begeleiden naar de sportclub (een voorbeeld is de Tennisrij van KTC Diest – lees er hier meer over – nvdr). Om dit te doen slagen is de link met de school belangrijk. Op die manier wordt de drempel om deel te nemen verlaagd. Er kunnen ook interessante uitwisselingen tot stand komen. Zo kan de school akkoord gaan met zo’n samenwerking op voorwaarde dat ze er mag op toezien dat de activiteiten – waar ze zich onrechtstreeks mee verbindt - pedagogisch onderbouwd zijn. Dit kan ook de werking van de sportclub versterken. Samenwerking tussen school en club geeft ook vertrouwen aan de ouders dat hun kind op een zin- en waardevolle manier opgevangen wordt na school.

Denk je er als sportclub over na om zoiets op te starten? Neem dan zeker in eerste instantie contact op met de school of scholen waarmee je wil samenwerken. Communicatie en goede afspraken zijn uitermate belangrijk. Handig is ook om meteen een MOEV-collega te betrekken bij de opstart. Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise biedt MOEV advies en ondersteuning voor lokale promotie. Jouw project kan anderen inspireren, dus breng ons zeker op de hoogte.”

Welke rol ziet MOEV weggelegd voor lokale sportclubs op vlak van naschoolse sport?

"Woensdagnamiddag is voor veel scholen hét moment om leerlingen extra bewegings- en sportkansen te bieden en om ze te laten kennismaken met een brede waaier van sporten. Dit op de school zelf, via “interscolaire” ontmoetingen of… in de sportclub!

Naast het geven van initiaties voor, tijdens of na de lesuren op de school, kan een buitenschools initiatief op de locatie van de sportclub promotioneel zeer interessant zijn. Ik denk aan een tornooi of instuif. De kinderen komen in eerste instantie in hun vertrouwde schoolomgeving met de sport en de trainers van de club in contact en vervolgens ook op de clublocatie zelf. De drempel naar de sportclub verlaagt, zowel voor kinderen als ouders.

Ook de Vlaamse overheid gelooft in een intensere samenwerking tussen scholen, sportclubs en lokale overheden, getuige de recente projectoproep naschoolse sport (lees er hier meer over - nvdr), waarin er 2,5 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor een vernieuwend beweegaanbod, dicht bij de school en samengesteld door de jongeren zelf, voor de 1ste en 2de graad secundair onderwijs meteen na de lesuren."

Is er ook een rol voor hen te spelen in het kader van sport tijdens de lesuren?

“Initiaties worden toch vooral naschools gegeven. Scholen bewaken uiteraard de voorziene lestijd, maar als je als medewerker of trainer van een sportclub flexibel bent, je je kan aanpassen aan de richtlijnen en timing van de leerkracht LO, dan kan een initiatie tijdens de schooluren ook een zeer interessante opportuniteit zijn. Je bereikt op dat moment immers echt alle kinderen, ook de minder sportieve. Daarnaast zijn  schoolsportdagen ook interessante momenten voor initiaties."

Hoe komt een nieuw samenwerkingsproject tussen scholen en clubs en/of federaties tot stand?

"Zowel sportclubs, federaties, scholen als MOEV kunnen projecten initiëren. De inhoud wordt afgetoetst bij de pedagogische begeleidingsdiensten gezien de nauwe verwevenheid met de lessen Lichamelijke Opvoeding en in functie van de duurzaamheid van het project. Na een positieve evaluatie wordt een structureel en promotioneel stappenplan uitgerold om het project voldoende kansen te geven om te groeien en succesvol te zijn."

Bij wie kunnen federaties met vragen of ideeën rond sport op school terecht?

“Heb je vragen of ideeën rond lokale, kleinschalige samenwerkingen? Neem dan gerust contact op met het provinciale MOEV-secretariaat. Je vindt de contactgegevens op de website van MOEV. Federaties met grotere ideeën of een leuk bestaand project om op provinciaal of Vlaams niveau verder uit te rollen, mogen mij altijd contacteren.”

Auteur: 
Leen Magherman