Van welke regelgeving moet ik zeker op de hoogte zijn als sportfederatie?

10/03/2021 - 12:15

(tijdelijke aanvulling) Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.
Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

Lees het besluit.

1. Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (10 juni 2016)

Het belangrijkste decreet gezien dit de erkenning en subsidiëring van volgende sportorganisaties regelt:

 • unisportfederaties
 • multisportfederaties
 • organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
 • koepelorganisatie
 • G-sportplatform
 • Organisatie voor risicovechtsporten

Het decreet wordt verder gespecificeerd in volgende uitvoeringsbesluiten:

Ook de memorie van toelichting en het eindrapport rond goed bestuur (Prof. dr. Drieskens en dr. Geeraert) zijn in het kader van het decreet interessant aanvullend leesvoer.

Belangrijk:

Om ook een overzicht te krijgen van de vroegere regelgeving op de sportfederaties, klik hier door naar de website van het Kennis- en InformatieCentrum Sport van Sport Vlaanderen.

2. Decreet inzake gezond en ethisch sporten (20 december 2013)

Dit decreet en uitvoeringsbesluit regelen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van sportfederaties (en andere sportorganisaties) op vlak van gezond en ethisch sporten. VSF maakte in samenwerking met de overheid een vertaling van de wettekst tot deze checklist voor de sportfederaties. 

Daarnaast is dit decreet de basis voor de erkenning en subsidiëring van twee organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling. Als sportfederatie kan je dan ook bij deze organisaties terecht voor ondersteuning op maat:

Specifiek voor topsportfederaties omvat het decreet ook een bepaling rond de toelagen voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters en de keuringscentra. Dat wordt verder gespecifieerd via dit ministrieel besluit. In functie van sportmedische keuring kan je voor ondersteuning terecht op de website sportkeuring.be (een initiatief van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen SKA).

Voor informatie over sport en alcohol, drugs en verkeersveiligheid kan je terecht op de website sportwijs.be.

3. Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (25 mei 2012)

Dit decreet en uitvoeringsbesluit regelt de preventie en bestrijding van doping in de Vlaamse sportwereld en houdt verplichtingen in voor Vlaamse sportfederaties.
De laatste wijziging van dit decreet dateert van 19 december 2014, waarbij het Antidopingdecreet werd aangepast aan de nieuwe WADA Code. Het gecoördineerde Antidopingdecreet dat zo tot stand kwam, ging van kracht op 31 maart 2015.
Deze gids maakt een concrete vertaling van de decretale verplichting op vlak van doping voor sportfederaties.

Voor ondersteuning rond dopingbeleid kan je terecht bij NADO Vlaanderen.
VSF verleent ondersteuning aan haar leden-sportfederaties inzake dopingbestrijding door mee haar schouders te zetten onder het Vlaams Sport Tribunaal.

4. Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (24 juli 1996)

Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, is er een onderscheid tussen twee statuten: de vrijetijdssportbeoefenaar en de professionele betaalde sporter. Lees het decreet hier.
Op deze pagina vind je een overzicht van regelgeving m.b.t. het statuut van de sportbeoefenaar.

5. Verenigingswerk

De wetgeving rond onbelast bijverdienen van 2018 (waaronder het verenigingswerk) werd in het voorjaar van 2020 vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. Lees meer via deze link.

Op 24 december 2020 werd een nieuwe, tijdelijke wetgeving gepubliceerd waardoor sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… vergoed worden via het statuut “verenigingswerk”. Via dit statuut kunnen verenigingen iemand inschakelen, maar in tegenstelling tot de vorige wetgeving dient de vereniging 10% solidariteitsbijdragen te betalen en worden er ook 10% fiscale lasten geheven langs de kant van de verenigingswerker. Meer informatie vind je via deze pagina.

6. Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (24 februari 1978)

Deze wet is van toepassing op de betaalde sportbeoefenaars en hun werkgevers. Om betaalde sportbeoefenaar te zijn, moeten twee voorwaarden vervuld zijn: 

 • men moet zich voorbereiden op en/of deelnemen aan sportcompetities of -evenementen, tegen betaling van een loon en onder het gezag van een ander persoon,
 • het loon dat men ontvangt moet een bepaalde grens overschrijden.

Op deze pagina vind je meer informatie.

7. Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar (4 mei 2007)

Sinds1 januari 2008 zijn een aantal fiscale tarieven van toepassing op bezoldigde sportbeoefenaars aangepast. Lees hier.

8. Europese Verordening GDPR

GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese Verordening die de lidstaten regels oplegt rond de bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandstalige term AVG wordt ook wel gebruikt: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Verordening geldt in alle lidstaten en voor iedere organisatie (groot bedrijf of kleine vereniging) die persoonsgegevens verwerkt. De datum waarop iedereen de bepalingen uit de GDPR moet naleven ligt op 25 mei 2018.

België had met de Privacywet van 1992 al een wetgeving rond privacy, maar een groot verschil dat door de GDPR gecreëerd wordt t.o.v. de bestaande wetgeving is onder meer de bevoegdheid van de Privacycommissie om zelf boetes op te leggen aan organisaties die de regels niet respecteren.

Via deze link lees je de inhoud van de verordening.
Download ook onze handleiding "GDPR op maat van je sportfederatie" voor meer informatie en een concreet stappenplan met tools. Of klik door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Wet Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van 28 februari 2019

Met ingang van 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vzw's en 1 januari 2020 voor bestaande vzw's werd het WVV van kracht. Het WVV is een codificatie van het vennootschaps- en verenigingsrecht en vervangt dus onder meer de oorspronkelijke vzw-wet van 1921. Hoewel de grote lijnen van de vzw-wetgeving dezelfde blijven, zijn er toch enkele markante veranderingen die ertoe leiden dat iedere bestaande vzw zijn statuten zal moeten aanpassen voor 1 januari 2024.

Ook op boekhoudkundig vlak zullen dus andere KB's van toepassing zijn dan voorheen. Momenteel is het hierop echter nog even wachten.

Het Dynamo Project biedt begeleiding voor sportclubs via de gebruikelijke kanalen (brochures, bijscholingen, begeleiding,...). Ook federaties kunnen van deze ondersteuning gebruik maken.

Lees het nieuwe WVV in het Staatsblad of via de website van de Kamer.

10. Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (3 juli 2005)

Zowel in sportfederaties, verenigingen als clubs zijn er vaak vrijwilligers aan het werk. Zonder hun inspanningen zouden ze niet kunnen voortbestaan. Wie vrijwilligers aan het werk heeft, moet rekening houden met de bestaande wetgeving. Deze "vrijwilligerswet" kwam in 2005 in België tot stand in de nasleep van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger van de VN in 2001. Hoewel ze zeker niet perfect is, heeft deze wetgeving de grote verdienste een duidelijk statuut aan de vrijwilliger toe te kennen. Zowel voor de vrijwilligersorganisaties als voor de vrijwilligers zelf geeft de wet een vorm van rechtszekerheid. Elke partij kent immers zijn rechten en plichten. Met deze wet wordt het vrijwilligerswerk in ons land erkend en de inbouw van een duidelijk systeem van onkostenvergoedingen en een aansprakelijkheidsbeperking voor de vrijwilliger, heeft de drempels voor het verrichten van vrijwilligerswerk verlaagd.

Het Dynamo Project heeft een brochure rond de vrijwilligerswetgeving, toegepast op sportclubs. Deze is gratis online te lezen voor sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie, erkende sportfederaties en sportdiensten.

11. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (6 juli 2012)

Dit decreet (en uitvoeringsbesluit) was oorspronkelijk bedoeld om de subsidiëring van gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te regelen. De Vlaamse Regering besliste in 2014 via een algemeen decreet (met implicaties voor andere sectoren, zoals de jeugdsector) om de Vlaamse subsidies voor lokale sportdiensten over te hevelen naar het gemeentefonds, waardoor er geen sportspecifieke regelgeving meer is op dat vlak. Ook de provinciale sportdiensten worden niet meer gesubsidieerd en vanaf 1 januari 2018 zullen provincies geen initiatieven meer mogen nemen of subsidiëren op vlak van sport.

Het decreet lokaal sportbeleid blijft voorlopig wel behouden om de inhoudelijke prioriteiten vanuit de Vlaamse overheid ten aanzien van lokale overheden duidelijk te maken en om de VGC en ISB te kunnen subsidiëren.

12. Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector (8 november 2013)

Met dit decreet beoogt de Vlaamse decreetgever het stroomlijnen en vergroten van de professionalisering en de tewerkstelling binnen de sportsector. Concreet subsidieert Vlaanderen de instantie "Sportwerk Vlaanderen", die instaat voor onder andere volgende zaken:

 • kenniscentrum en aanspreekpunt voor de tewerkstelling in de sport (sportbegeleiders en sportondersteuners)
 • de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners;
 • het nemen van initiatieven om de kwaliteit van de tewerkstelling in de sportsector te verhogen

Meer informatie over dit decreet (uitvoeringsbesluiten, memorie van toelichting) vind je hier.

13. Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (8 februari 2013)

Voor sommige sportfederaties en hun aangesloten clubs is dit een belangrijk decreet in functie van het onderhoud van de sportdomeinen.
Sinds 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op openbare sportdomeinen, ook niet als de club of een aannemer het onderhoud doet. Dit geldt voor het hele domein: alle terreinen waarop gesport wordt, alle randinfrastructuur, de wegen en paadjes in het domein, het parkeerterrein, het terras,...

En ook voor private sportdomeinen gelden regels. Daar mogen pesticiden slechts pleksgewijs gebruikt worden (en enkel bepaalde toegelaten producten). Bij de (her)aanleg van een domein moet bovendien een pesticidentoets toegepast worden. Ook zijn er bepaalde zones (in drinkwaterbeschermingsgebied en 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers) waar gebruik van pesticiden verboden is. Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Meer daarover vind je hier en specifiek voor sportterreinen ook hier (over type 2 - afwijkingen met specifiek toetsingskader voor sport)

Alle informatie over dit decreet staat gebundelen op de website www.zonderisgezonder.be  

14. Decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur (5 februari 2017)

Via dit decreet (en uitvoeringsbesluit) kan de Vlaamse Regering investeringssubsidies verlenen aan clubs, sportfederaties, sportdiensten,... om bovenlokale sportinfrastructuur in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te bouwen of te renoveren.

15. Wetgeving op de overheidsopdrachten

Lees in dit artikel meer over de wetgeving op de overheidsopdrachten. Scwitch kan je verder ondersteunen bij vragen hierrond.

16. Studentensport en sportschutters

Onderaan deze webpagina van Sport Vlaanderen vind je ook meer informatie over studentensport en specifieke regelgeving voor sportschutters.

17. Sportfederatie en het UBO-register

Vzw's moeten jaarlijks een aangifte doen over wie de Uiteindelijke Begunstigden van de vzw zijn. Het gaat hier om een administratieve aangifte van (dagelijks) bestuurders, wettelijk vertegenwoordigers, enz. Hoe je aan deze verplichting voldoet lees je hier.

18. Sportfederatie als werkgever

Ben je personeelsverantwoordelijke? Download dan zeker ook even deze overzichtsfiche over de sportfederatie als werkgever.