Wat doen de gemeenten en steden en hoe kunnen we samenwerken?

09/11/2017 - 14:27

De gemeenten en steden zijn de regisseurs van het lokaal sportbeleid. Zij ondersteunen de sportclubs in hun werking (financieel, inhoudelijk, promotioneel,...) en bieden vaak ook een eigen aanbod aan (bv. sportkampen, buurtsport, ...). Ze zijn ook verantwoordelijk voor de sportinfrastructuur in de gemeente. De gemeente speelt daarnaast een belangrijke rol op vlak van bijvoorbeeld het bereiken van kansengroepen (via het lokaal sociaal beleid) of andere randvoorwaarden van de werking van een sportclub (mobiliteit, samenwerking met onderwijs,…).
Tussen 2008 en 2015 werd de subsidiëring van het lokaal sportbeleid decretaal geregeld, gekoppeld aan een aantal inhoudelijke en kwalitatieve voorwaarden (o.a. directe subsidiëring van sportclubs op basis van kwaliteitscriteria). Sinds 2016 zijn er geen afzonderlijke subsidies meer voor lokaal sportbeleid vanuit Vlaanderen. Het budget dat vanuit Vlaanderen tot voor 2016 voorzien werd voor de subsidiëring van de gemeenten, werd overgeheveld naar het globaal gemeentefonds. Een gemeente is bijgevolg volledig autonoom om te kiezen op welk vlak ze de eigen middelen en deze uit het gemeentefonds investeert in het lokaal sportgebeuren.

Als sportfederatie is het belangrijk jouw clubs aan te sporen om op de hoogte te zijn van het lokaal sportbeleid, actief te participeren in de sportraad en een goed contact met de lokale sportdienst te onderhouden. Als sportfederatie en sportclub is het belangrijk lokaal de nodige contacten te hebben om de noodzakelijke en gewenste ondersteuning te (blijven) vragen en aan te geven waar je knelpunten of groeikansen ziet. En vooral om ook mee te denken in de uitdagingen die je gemeente of stad heeft of de beleidsaccenten die ze wil leggen.

ISB, ledenvereniging en kenniscentrum voor een kwaliteitsvol lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid, ontwikkelde een brochure met 5 krachtlijnen voor lokaal sportbeleid, gericht naar (toekomstige) schepenen/gemeenteraadsleden én vertegenwoordigers van het sportbeleid in het managementteam van de gemeente/stad. Lees de brochure hier.