Wat is en hoe werkt de Vlaamse Trainersschool (VTS)?

13/01/2021 - 08:41

Wat is de VTS?

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de erkende Vlaamse sportfederaties (vertegenwoordigd door de Vlaamse Sportfederatie) en de Vlaamse universiteiten (VUB, UGent, KU Leuven) en  hogescholen met een opleiding LO.
Via dit structurele samenwerkingsverband brengt de sportsector alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen in functie van sportkaderopleiding in Vlaanderen (voor zowel vrijwilligers als professionelen in zowel breedtesport als topsport).

VTS realiseert haar decretale opdracht op verschillende vlakken:

  • Opleidingsverstrekker: VTS biedt een brede waaier aan sportkaderopleidingen aan: sporttakgerichte, beroepsgerichte, begeleidingsgerichte en aanvullende opleidingen en bijscholingen.
  • Erkenningsorgaan: VTS wordt in heel wat Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten genoemd als referentieorgaan voor de erkenning van kwalificaties in de sport
  • Kenniscentrum: VTS heeft heel wat wetenschappelijke expertise in huis, vnl. op sportpedagogisch vlak (rond curriculumontwikkeling, competentieontwikkeling, ontwikkeling van didactisch materiaal, diversiteitsbeleid, kwaliteitszorg, enz…).
  • Adviesorgaan: VTS wordt door diverse actoren regelmatig geconsulteerd voor advies in het kader van de realisatie van kwaliteitsgerichte doelstellingen zoals medisch verantwoord sporten, topsport, breedtesport, diversiteitsbeleid, enz.
  • Partnerships: VTS verleent haar actieve medewerking bij de uitbouw van sportkaderopleiding via partnerships met andere sportactoren zoals KMILO, Syntra Vlaanderen, Onderwijs (sporthumaniora, hogescholen, enz.), penitentiaire complexen, buitenschoolse opvang, enz.

De missie van VTS is "samen meer trainers beter opleiden".

Enerzijds worden er maatregelen uitgewerkt om de toegankelijkheid van de opleidingen en het aantal cursisten te verhogen en anderzijds is er een streven om de kwaliteit van de aangeboden opleidingen te bewaken. Meer informatie over de Vlaamse Trainersschool vind je op hun website.

Hoe is de VTS gestructureerd?

De Vlaamse Trainersschool wordt geleid door een autonome Strategische Stuurgroep VTS met negen stemgerechtigde leden. Deze is op basis van gelijkwaardigheid tussen de drie partners samengesteld: drie vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, drie vertegenwoordigers van de sportfederaties en drie vertegenwoordigers van de onderwijspartners. De Strategische Stuurgroep is het hoogste orgaan en bepaalt en bewaakt de strategische keuzes van de Vlaamse Trainersschool. 

De acutele vertegenwoordigers voor de sportfederaties in de VTS stuurgroep vind je terug in dit overzicht.

Voor de andere partners zetelen in de stuurgroep: Philippe Paquay, Paul Rowe en Hans Ponnet (Sport Vlaanderen) en Gert Vande Broek, Peter Clarys en Bart De Nul (onderwijspartners).

Naast de Stuurgroep is er ook de Taskforce. Deze is verantwoordelijk voor het operationele beleid van de Vlaamse Trainersschool en bestaat uit zes stemgerechtigde ledenElke VTS-partner vaardigt twee vertegenwoordigers af voor een volledige Olympiade, dus twee vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, twee van de sportfederaties en twee van de onderwijspartners. 

De vertegenwoordigers voor de sportfederaties in de VTS task force vind je terug in dit overzicht.

Per sporttak zijn er denkcellen onder leiding van een Directeur Sportkaderopleiding (DSKO). Die plannen, coördineren en bewaken de opleidingen. Cursisten kunnen met hun vragen tijdens opleidingen steeds terecht bij docenten en cursusverantwoordelijken. Daarnaast zijn er voor specifieke opleidingen permanente overlegorganen.

Het VTS-secretariaat (afdeling sportkaderopleidingen van Sport Vlaanderen) staat in voor de praktische aansturing en ondersteuning van de opleidingen en bijscholingen en de dagelijkse werking van het VTS-samenwerkingsverband.

Naast bovenstaande organen is er nog het Lerend Netwerk Sportkaderopleidingen. Dit zijn bijeenkomsten rond een bepaald thema waar de VTS-partners (waaronder dus federaties en DSKO's) van elkaar kunnen leren.