Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?

07/04/2021 - 13:57

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Over wie moet je informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen.  Dit register moet steeds up-to-date zijn. Het gaat om volgende categorieën:

 1. de leden van het bestuursorgaan; 
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

De vijfde categorie waarbij je in ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak mee zou kunnen bedoelen, mag volgens de handleiding van de overheid op een algemene manier worden omschreven. Bv. "de leden van een sportclub".

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit(en), volledig verblijfadres, de datum waarop hij/zij UBO is geworden, rijksregisternummer en de categorie(ën) van UBO waartoe hij/zij behoort.

Hoe doe je de aangifte praktisch?

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de UBO-aangifte. Lees hierover meer in deze FAQ.

Onderstaand filmpje toont hoe je je uiteindelijke begunstigden kan opgeven. Voor de meeste sportclubs zullen deze stappen voldoende zijn. De meeste sportfederaties zullen daarbij ook nog de personeelsleden moeten doorgeven die gemachtigd zijn om de vzw te vertegenwoordigen.

Aan alle bestuurders van een vzw wordt aangeraden om na te gaan of zij hebben voldaan aan de wettelijke verplichting van het UBO-register. Dit betekent dat het UBO-register steeds volledig en correct moet ingevuld zijn. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

De FOD Financiën stelde ook een handleiding op over de UBO applicatie.

Hoe verwijder ik een bestuurder?

Indien een bestuurder ontslag neemt of krijgt, dan moet je vanaf nu twee zaken wijzigen:

 1. Bestuurswijziging doorgeven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank en dit laten publiceren in het Belgisch Staatblad. Meer informatie op deze pagina.
 2. De bestuurder verwijderen in het UBO-register. Hoe je dit doet, lees je hier.

Jaarlijkse bevestiging

Naast de eenmalige registratie, moet de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register ook jaarlijks bevestigd worden. De termijn van een jaar start vanaf de oorspronkelijke registratie in het UBO-register of vanaf de laatste wijziging. Op het online platform van het UBO-register is een waarschuwingssysteem ingebouwd zodat dit niet vergeten wordt. Eén maand voor de deadline zal je als wettelijke vertegenwoordiger van de vzw namelijk een melding krijgen in de eBox.

Welke documenten moet je toevoegen?

Er wordt gevraagd een document toe te voegen die aantoont dat de informatie in het register adequaat, nauwkeurig en actueel is. Dit dient als bewijs dat je de juiste uiteindelijke begunstigden hebt ingegeven. Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd dienen de documenten voor 30 april 2021 op te laden.

Afhankelijk van de situatie kan je onderstaande documenten toevoegen:

 • De oprichtingsakte of statuten van je club
 • Het benoemingsbesluit van de bestuurders
 • Een kopie van het aandelenregister
 • Een aandeelhoudersovereenkomst
 • Een notariële akte
 • Een ander document

Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten en zullen niet openbaar gemaakt worden.

Meer info?

 • Zie de website van de FOD Financiën over het UBO-register. 
 • Je kan de overheid contacteren via het emailadres ubobelgium@minfin.fed.be.
 • Zie zeker ook de FAQ van de FOD Financiën voor meer achtergrond hierover.
Vzw