Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?

Op 31 oktober 2018 trad het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

Over wie moet je informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen.  Dit register moet steeds up-to-date zijn. Het gaat om volgende categorieën:

  1. de leden van de raad van bestuur; 
  2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
  3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
  4. de stichters van een stichting;
  5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
  6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

De vijfde categorie waarbij je in ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak mee zou kunnen bedoelen, mag volgens de handleiding van de overheid op een algemene manier worden omschreven. Bv. "de leden van een sportclub".

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit(en), volledig verblijfadres, de datum waarop hij/zij UBO is geworden, rijksregisternummer en de categorie(ën) van UBO waartoe hij/zij behoort.

Hoe doe je de aangifte praktisch?

Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de UBO-aangifte. Lees hierover meer in deze FAQ.

Onderstaand filmpje toont hoe je je uiteindelijke begunstigden kan opgeven. Voor de meeste sportclubs zullen deze stappen voldoende zijn. De meeste sportfederaties zullen daarbij ook nog de personeelsleden moeten doorgeven die gemachtigd zijn om de vzw te vertegenwoordigen.

Er is momenteel wel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 30 september 2019. Update 23/9/19: Er is een gedoogbeleid tot eind december 2019! Ben je enkele dagen/weken te laat, dan worden er nog geen boetes opgelegd. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

De FOD Financiën stelde ook een handleiding op over de UBO applicatie.

Meer info?

  • Zie de website van de FOD Financiën over het UBO-register. 
  • Je kan de overheid contacteren via het emailadres ubobelgium@minfin.fed.be.
  • Zie zeker ook de FAQ van de FOD Financiën voor meer achtergrond hierover.