Wat zijn AV dagen en hoe kan je er als federatie mee omgaan?

30/01/2020 - 10:13

Binnen het PC 329 (waartoe de sportfederatiesector behoort) hebben werknemers vanaf 45 jaar recht op arbeidsvrijstelling, die zich vertaalt in de zogenaamde arbeidsvrijstellingsdagen (AV) 45+, 50+ en 55+ .
Een gemiddelde arbeidsduur in onze sector bedraagt 38u/week. Vanaf 45 jaar, hebben de werknemers, die geen leidinggevende functie of vertrouwenspost hebben, recht op een vermindering in arbeidsduur:

 • 45+ : gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 36u
 • 50+ : gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 34u
 • 55+ : gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 32u

De vermindering van arbeidsduur wordt doorgaans gerealiseerd in dagen, elk uur arbeidsvrijstelling geeft recht op 6 dagen per jaar.  Deze afwezigheden van oudere werknemers kan uiteraard een extra druk op de organisatie leggen. Om deze druk te beheersen, kunnen volgende maatregelen genomen worden.

Modaliteiten van opname AV dagen bepalen in arbeidsreglement

Zoals voor elke verlofregeling kan jouw organisatie in het arbeidsreglement bepalen hoe de werknemers de AV-dagen kunnen nemen. Enkele voorbeelden:

 • enkel tijdens de schoolvakanties (of juist niet)
 • niet aaneensluitend bij een andere vakantieperiode (of juist wel)
 • enkel nadat ze zijn verworven, en uiterlijk tijdens de kerstvakantie
 • in snipperdagen
 • in stukken van dagen
 • pas nadat de wettelijke vakantie en de vervangende feestdagen zijn opgenomen
 • ...

Cafetariaplan

Het principe is dat AV dagen toegekend worden in de vorm van verlof- of compensatiedagen, maar je kan hiervan afwijken via een organisatie-cao of via een schriftelijk akkoord met de medewerker op diens verzoek. Op die manier kan er bijvoorbeeld een soort van "cafetariaplan" uitgewerkt worden, waarbij verschillende keuzemogelijkheden worden geboden aan de werknemer om de arbeidsduurvermindering te realiseren, zoals:

 • bepaalde dag(en) van de week een aantal uren vroeger stoppen
 • bepaalde dag(en) van de week een aantal uren later beginnen
 • overdracht van de 55+ AV dagen naar het einde van de loopbaan (zie hieronder)
 • ...

Overdracht naar einde loopbaan

Sinds 2006 is het voor de 55+ AV dagen mogelijk om via een organisatie-cao overeen te komen dat deze AV dagen "opgespaard" worden en op het einde van de loopbaan kunnen opgenomen worden, zodat de werknemer wat vroeger kan stoppen met werken.

Meer info over deze verschillende opties en een model van organisatie-cao vind je via de website van Sociare in de Kennisbank329 (ga na inloggen naar de Kennisbank 329 naar de Syllabus "Verlof" onder de rubriek "Afwezigheden").