Welke stappen worden gezet in het dossier Verenigingswerk?

04/01/2021 - 20:27

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Standpunt VSF

 • VSF heeft jaren geijverd voor het statuut verenigingswerk. Met de invoering ervan in 2018 werd dan ook in een oplossing voorzien voor heel wat sportverenigingswerkers (trainers, scheidsrechters,...). Met de reparatiewet die volgde, werden enkele ongemakken die in de praktijk naar voren kwamen, reeds opgelost. VSF blijft toezien op verdere uitwerking van deze wetgeving (o.m. aan de hand van KB's).

 • VSF evalueerde het statuut verenigingswerk positief en vertolkte dit standpunt in de Hoge Raad Vrijwilligers n.a.v. de evaluatie 1 jaar na het van kracht worden van deze wetgeving.

 • Op 23 april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving onbelast bijklussen waaronder het verenigingswerk valt. Dit betekent dat het verenigingswerk, zoals het vandaag actief is, uitdooft op 31 december 2020. VSF betreurt dit ten zeerste, zie dit persbericht.

 • Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof hebben VSF en AISF (Waalse tegenhanger van VSF) een oproep gedaan naar de politiek om snel tot een oplossing te komen. Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan onze oproep en VSF en AISF hebben samen met federaal volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) nauw samengewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk.

 • Het nieuwe wetsvoorstel werd nog voor het parlementair reces in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met prioriteit neergelegd. Hierdoor werd het al een eerste maal behandeld in de commissie Sociale Zaken en werd het doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Na het parlementair reces - als er geen vervroegde verkiezingen komen - zal het verder behandeld en gestemd worden. VSF hoopt dus dat er voor het einde van het jaar een nieuwe regeling gestemd wordt. 

 • Op dinsdag 29 september 2020 heeft VSF op een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken haar standpunt over het nieuwe wetsvoorstel kunnen geven. Samen met de collega's van AISF en ISB hebben we de noodzaak voor de sportsector aangetoond, een pleidooi gehouden voor het strikt afbakenen van de profielen die in aanmerking kunnen komen voor verenigingswerk. Als laatste hebben we zwaar aangedrongen op een administratief eenvoudig systeem.

 • Op woensdag 30 september werd het nieuwe regeerakkoord van de federale regering voorgesteld. Ook het verenigingswerk werd opgenomen: "We voeren in overleg met de betrokken sectoren een nieuwe regeling inzake verenigingswerk in, die in werking zal treden op 1 januari 2021. We houden hierbij rekening met de opmerkingen gemaakt door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23 april 2020." Dit is uiteraard zeer positief en we zullen dan ook op korte termijn contact leggen met het kabinet van de nieuwe bevoegde minister Frank Vandenbroucke. 

 • Op dinsdag 18 november heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsverklaring toegelicht in de Commissie Sociale Zaken. In de beleidsverklaring staat het volgende te lezen betreffende het verenigingswerk: "De wet van 18 juli 2018 “betreffende het economisch herstel en de versterking van de sociale cohesie”, betreffende onder meer het verenigingswerk, werd door het Grondwettelijk Hof nietig verklaard met ingang van 31 december 2020. In het licht van de lessen die uit dit arrest zijn getrokken, de beoordeling van voornoemde wet door de FOD Sociale Zekerheid en de recente adviezen van de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad over het wetsontwerp nr. 50K1433 met betrekking tot het verenigingswerk, zullen we, in overleg met de betrokken sectoren, en in het bijzonder de sportsector, regels uitwerken die aansluiten op reeds bestaande regelgeving en die tegemoetkomen aan de specifieke noden van elke sector." . In de discussie heeft de minister aangegeven dat hij er nog steeds naar streeft om tegen 1 januari een al dan niet tijdelijke oplossing uit te werken voor o.a. de sportsector.

 • Op vrijdag 27 november vond er een eerste overleg plaatst tussen VSF en kabinet Vandenbroucke. VSF heeft de noodzaak voor een oplossing voor het verenigingswerk vanaf 1 januari nogmaals zwaar benadrukt. Een definitieve oplossing zal naar alle waarschijnlijkheid niet klaar zijn, maar het kabinet zoekt daarom naar een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve regeling. Hoe deze tijdelijke oplossing er gaat uitzien is op dit moment nog niet beslist. Hierover komt er nog overleg binnen de regering. Er is afgesproken dat VSF en het kabinet in de komende weken nauw contact houden om het dossier op te volgen. Het kabinet heeft ook aangegeven dat VSF betrokken zal worden bij de uitwerking van een definitieve regeling.

 • Op dinsdag 8 december herhaalde de VSF in een open brief aan minister Vandenbroucke de nood aan een snelle oplossing. VSF heeft ook zelf een voorstel overgemaakt aan het beleid met kant-en-klare amendementen op het wetsvoorstel van Tania De Jonge om het wetsvoorstel volledig te enten op de sportsector. Ons voorstel werd opgemaakt door Joris De Wortelaer, de grondlegger van het semi-agorale statuut.

 • Op vrijdag 11 december werd door de meerderheid dan in de commissie Sociale Zaken een hele reeks amendementen ingediend. De amendementen hadden betrekking op de invoering van een extra 10% fiscale lasten en toevoegingen op vlak van arbeidsrecht. Deze amendementen werden door VSF en Joris De Wortelaer gescreend en we formuleerden de grote pijnpunten in een persbericht.

 • In de commissie Sociale Zaken van 14 december werd het geamendeerde wetsvoorstel goedgekeurd door een meerderheid (13 stemmen 4, 1 tegen en 3 onthoudingen). Het voorstel werd ook enkele dagen later door de plenaire vergadering definitief goedgekeurd. De nieuwe regeling zal maximum tot 31 december 2021 gelden. Het komend jaar zal er gezocht worden naar een definitive oplossing. Het BOIC, VSF en AISF hebben in een gemeenschappelijk persbericht nogmaals laten blijken dat het gestemde wetsvoorstel geen oplossing biedt voor de sportsector.  

Ondersteuning

VSF en Dynamo Project bieden via de verschillende gebruikelijke kanalen informatie aan rond dit onderwerp (brochure, bijscholing, begeleiding).

Suggesties? Vragen?

Contacteer Robin Ramakers: robin@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90