Laatst gewijzigd: 
zaterdag, 26 september, 2020 - 13:02

Welke stappen worden gezet in het dossier Verenigingswerk?

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Standpunt VSF

  • VSF heeft jaren geijverd voor het statuut verenigingswerk. Met de invoering ervan in 2018 werd dan ook in een oplossing voorzien voor heel wat sportverenigingswerkers (trainers, scheidsrechters,...). Met de reparatiewet die volgde, werden enkele ongemakken die in de praktijk naar voren kwamen, reeds opgelost. VSF blijft toezien op verdere uitwerking van deze wetgeving (o.m. aan de hand van KB's).

  • VSF evalueerde het statuut verenigingswerk positief en vertolkte dit standpunt in de Hoge Raad Vrijwilligers n.a.v. de evaluatie 1 jaar na het van kracht worden van deze wetgeving.

  • Op 23 april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving onbelast bijklussen waaronder het verenigingswerk valt. Dit betekent dat het verenigingswerk, zoals het vandaag actief is, uitdooft op 31 december 2020. VSF betreurt dit ten zeerste, zie dit persbericht.

  • Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof hebben VSF en AISF (Waalse tegenhanger van VSF) een oproep gedaan naar de politiek om snel tot een oplossing te komen. Het kabinet van minister De Block en De Croo hebben snel gehoor gegeven aan onze oproep en VSF en AISF hebben samen met federaal volksvertegenwoordiger Tania De Jonge (Open Vld) nauw samengewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor het verenigingswerk.

  • Het nieuwe wetsvoorstel werd nog voor het parlementair reces in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met prioriteit neergelegd. Hierdoor werd het al een eerste maal behandeld in de commissie Sociale Zaken en werd het doorgestuurd naar de Raad van State voor advies. Na het parlementair reces - als er geen vervroegde verkiezingen komen - zal het verder behandeld en gestemd worden. VSF hoopt dus dat er voor het einde van het jaar een nieuwe regeling gestemd wordt. 

  • Op dinsdag 29 september 2020 is VSF uitgenodigd op een hoorzitting in de commissie Sociale Zaken om haar standpunt over het nieuwe wetsvoorstel te komen geven. 

Ondersteuning

VSF en Dynamo Project bieden via de verschillende gebruikelijke kanalen informatie aan rond dit onderwerp (brochure, bijscholing, begeleiding).

Suggesties? Vragen?

Contacteer Robin Ramakers: robin@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90