Welke stappen zet VSF in het dossier budgetverhoging?

22/10/2020 - 10:13

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Verhoging van budgetten voor sportfederaties en sportclubs

VSF laat haar stem horen voor meer budgetten voor sportfederaties en sportclubs: zowel verhoging als verschuiving van budgetten, ook via alternatieve financiering en buiten de sportsector.

Standpunt VSF

  • In 2017 drukte de VSF op het belang van meer budget voor onder andere de basissubsidies en beleidsfocussen.  De Vlaamse regering besliste najaar 2017 om vanaf 2018 jaarlijks (en voor het eerste in 10 jaar) 1 miljoen euro toe te voegen aan de beleidsfocus topsport, en 500.000 euro toe te voegen aan de beleidsfocus innovatie. Daarnaast werd in 2018 eenmalig 3 miljoen extra gïnvesteerd in werkingsmiddelen topsport en 1 miljoen extra voor de beleidsfocus jeugdsport. Daarnaast nodigde de minister ons uit voor een overleg op zijn kabinet om duiding te geven bij de financiële (on)zekerheden binnen het nieuw decreet. Tot op vandaag ontving de VSF nog geen uitnodiging voor dit overleg. DE VSF apprecieert deze inspanningen ten zeerste, al heeft het bedenkingen over de impact van de eenmalige investeringen.
  • In 2019 zal het budget van de beleidsfocus topsport (na de verhoging in 2018) opnieuw structureel verhoogd worden met 1 miljoen euro.
  • Daarnaast duidt de Strategische stuurgroep VTS, waar VSF actief in vertegenwoordigd is, op het belang aan een stijging van middelen om de huidige werking van de VTS te kunnen waarborgen en extra kwaliteit en kwantiteit te kunnen realiseren.
  • In het VSF Memorandum wordt gevraagd om groei en focus op vlak van het Vlaamse budget voor sport, op basis van heldere en onderbouwde inhoudelijke prioriteiten.  De nieuwe Vlaamse Regering kondigde voor alle subsidies echter een daling aan van 6%. Anderzijds zijn er voor topsportprogramma's (2 miljoen per jaar) en subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur wel substantiële verhogingen aangekondigd (à rato van 10 miljoen euro per jaar).
  • In de oefening rond evaluatie decreet georganiseerde sportsector wordt het financiële aspect zeker meegenomen in onze gesprekken met kabinet en Sport Vlaanderen.