Laatst gewijzigd: 
dinsdag, 28 april, 2020 - 14:23

Welke stappen zet VSF in het dossier decreet georganiseerde sportsector?

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Decreet georganiseerde sportsector

Sinds 2017 is voor de sportfederaties een nieuw decreet van toepassing: het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (10 juni 2016). De VSF wil de impact voor de sportfederaties binnen dit decreet, en de daaraan gelinkte regelgeving, op de voet opvolgen en waar nodig wegen op de belangen van haar leden.

Midden 2018 zijn volgende wijzigingen gebeurd, met een directe link naar het decreet op de sportfederaties:

 • Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gewijzigd. Tot eind 2020 blijven de 6 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (gesubsidieerde sportfederaties), zonder decretale basis. Het decreet bepaalt vanaf nu immers dat "een integriteitsbeleid voeren" en "een aanspreekpunt integriteit organiseren" vanaf 1 januari 2021 subsidiëringsvoorwaarden zijn.  De Vlaamse Regering zal de nadere voorwaarden bepalen. Vanaf 1 januari 2021 worden de 7 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag subsidiëringsvoorwaarden: de zes bestaande, uitgebreid met een zevende rond sportclubondersteuning op het vlak van SGG. VSF neemt de lead in de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan zodat de sportfederaties aan de maatregel rond het opzetten van een tuchtrechtelijk systeem kunnen voldoen. 
 • De goedkeuring van het statuut verenigingswerk. De Vlaamse Regering keurde voor een eerste keer een voorstel van wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van de beleidsfocussen goed, waarbij voor de beleidsfocussen jeugdsport (bestedingsmogelijkheden clubs), laagdrempelig sporten, innovatie en sportkampen het vergoeden via het statuut verenigingswerk een subsidieerbare kost zou worden. Het is wachten op de verdere procedure en de definitieve goedkeuring. 
 • Daarnaast gebeurden enkele andere kleine wijzigingen (versoepelingen) aan het uitvoeringsbesluit beleidsfocussen (wat betreft sportkampen).

Ondersteuning

Elke gesubsidieerde sportfederatie en OSV kreeg via Sport Vlaanderen een dossierbeheerder die instaat voor de begeleiding en ondersteuning. De VSF biedt complementair ondersteuning, voornamelijk via haar helpdesk en producten (bijvoorbeeld rond goed bestuur). 

Standpunt VSF

VSF houdt de vinger aan de pols via een continue evaluatie van het decreet en de daaraan gelinkte regelgeving die een impact heeft op de sportfederaties.

 • In 2017 (lees hier de resultaten) en eind 2018 (rapport met resultaten volgt) hield de VSF een bevraging bij haar leden over de impact van het nieuw decreet. De resultaten van beide impactbevragingen vormden de basis voor het VSF Memorandum en zullen besproken worden met de nieuwe minister van Sport. 
 • Midden 2019 besliste de RvB  van VSF het volgende:
  • In het kader van de zevende prioriteit uit het VSF Memorandum (wijziging decreet sportfederaties) start de VSF volgende twee oefeningen op:
   • "quick wins": een aantal zaken die we op korte termijn (najaar 2019) kunnen aankaarten bij de nieuwe minister en Sport Vlaanderen, zaken die 1) breed gedragen en 2) niet concurrentieel zijn. We moeten ervoor gaan om die zaken zo snel mogelijk gewijzigd te zien. (nog te bespreken, maar bijvoorbeeld: financiële onzekerheden beleidsfocussen, nieuwe gesubsidieerde federaties zonder extra budget, indexering subsidie, planlast, budget voor sport, …) en
   • "inhoudelijke evaluatie decreet": zaken die we grondig moeten doorspreken, die een inhoudelijke oefening vergen. (nog te bespreken, maar bijvoorbeeld: bevoegdheidsafbakening USF/MSF).

De RvB wil op vlak van bovenstaande punten, en dus dit dossier, enkel met zaken naar het beleid stappen indien deze besproken zijn met de leden-federaties.  Er werd daarom een adviesgroep opgericht, die de VSF Meetup in oktober voorbereid heeft en op de VSF Meetup input verzameld heeft voor een adviesnota op vlak van "quick wins", die op de RvB van december besproken wordt op de RvB van VSF.

Ook op vlak van regelgeving, die gelinkt zijn aan het decreet georganiseerde sportsector, wil de VSF impact hebben. Onder andere op vlak van:

Suggesties? Vragen?

Contacteer ons: info@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90