Welke stappen zet VSF in het dossier decreet georganiseerde sportsector?

22/10/2020 - 10:16

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Decreet georganiseerde sportsector

Sinds 2017 is voor de sportfederaties een nieuw decreet van toepassing: het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (10 juni 2016). De VSF wil de impact voor de sportfederaties binnen dit decreet, en de daaraan gelinkte regelgeving, op de voet opvolgen en waar nodig wegen op de belangen van haar leden.

Midden 2018 zijn volgende wijzigingen gebeurd, met een directe link naar het decreet op de sportfederaties:

  • Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gewijzigd. Tot eind 2020 blijven de 6 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (gesubsidieerde sportfederaties), zonder decretale basis. Het decreet bepaalt vanaf nu immers dat "een integriteitsbeleid voeren" en "een aanspreekpunt integriteit organiseren" vanaf 1 januari 2021 subsidiëringsvoorwaarden zijn.  De Vlaamse Regering zal de nadere voorwaarden bepalen. Vanaf 1 januari 2021 worden de 7 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag subsidiëringsvoorwaarden: de zes bestaande, uitgebreid met een zevende rond sportclubondersteuning op het vlak van SGG. VSF neemt de lead in de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan zodat de sportfederaties aan de maatregel rond het opzetten van een tuchtrechtelijk systeem kunnen voldoen. 
  • De goedkeuring van het statuut verenigingswerk. De Vlaamse Regering keurde voor een eerste keer een voorstel van wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van de beleidsfocussen goed, waarbij voor de beleidsfocussen jeugdsport (bestedingsmogelijkheden clubs), laagdrempelig sporten, innovatie en sportkampen het vergoeden via het statuut verenigingswerk een subsidieerbare kost zou worden. Het is wachten op de verdere procedure en de definitieve goedkeuring. 
  • Daarnaast gebeurden enkele andere kleine wijzigingen (versoepelingen) aan het uitvoeringsbesluit beleidsfocussen (wat betreft sportkampen).

Ondersteuning

Elke gesubsidieerde sportfederatie en OSV kreeg via Sport Vlaanderen een dossierbeheerder die instaat voor de begeleiding en ondersteuning. De VSF biedt complementair ondersteuning, voornamelijk via haar helpdesk en producten (bijvoorbeeld rond goed bestuur). 

Standpunt VSF

VSF houdt de vinger aan de pols via een continue evaluatie van het decreet en de daaraan gelinkte regelgeving die een impact heeft op de sportfederaties.

  • In 2017 (lees hier de resultaten) en eind 2018 (rapport met resultaten volgt) hield de VSF een bevraging bij haar leden over de impact van het nieuw decreet. De resultaten van beide impactbevragingen vormden de basis voor het VSF Memorandum en zullen besproken worden met de nieuwe minister van Sport. 

  • In de beleidsnota Sport van minister Weyts werd een eerste evaluatie van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van georganiseerde sportsector aangekondigd. Positief, want als één van de belangrijkste punten in het VSF Memorandum vroegen we om het decreet in al zijn aspecten te onderzoeken, waar nodig te wijzigen in functie van een optimalisatie en verdere correcte beleidsopties mogelijk te maken.

  • De VSF nam in 2019 het initiatief om een eerste fase op te starten binnen het proces van een evaluatie van het decreet. Vanuit de sportfederaties kwamen we tot enkele gedragen consensuspunten die de VSF op korte termijn zou bespreken met Sport Vlaanderen en het kabinet (“quick wins”). Tijdens dat overleg, dat eind maart 2020 plaatsvond, gaven Sport Vlaanderen en het kabinet aan dat er op korte termijn werk gemaakt wordt van de quick wins die geen wijziging in regelgeving vereisen. En dat men dus de mogelijkheden tot aanpassingen bekijkt binnen de huidige regelgeving. De VSF volgt deze verder op met Sport Vlaanderen.

  • De “quick wins” zijn voor VSF verre van een eindpunt. In de fase die nu begint gaan we over naar een grondige evaluatie van het decreet met het oog op aanpassingen, zelfs wijzigingen. In het VSF Memorandum kondigden we ook aan om hierbinnen als sector voorstellen te formuleren op vlak van effectieve competentie- en bevoegdheidsafbakening die de complementariteit van diverse types sportfederaties onderschrijft.

  • Het kabinet heeft ondertussen aangegeven dat ze een insteek verwachten van de VSF rond deze evaluatie. De VSF wil dit grondig voorbereiden en heeft daarom in juli 2020 een uitgebreide bevraging gelanceerd. De resultaten van deze bevraging worden door een werkgroep verder geanalyseerd om zo te komen tot een gedragen voorstel waarmee VSF de onderhandelingen kan aanvatten rond de evaluatie van het decreet.

  • Op 13 oktober 2020 presenteerde de Werkgroep Evaluatie Decreet haar visienota aan alle Algemene Directeurs van de sportfederaties. Deze visienota werd gedragen door de VSF-leden en werd op 15 oktober 2020 voor een eerste keer toeglicht aan Sport Vlaanderen. De komende weken zullen de gesprekken worden verdergezet. 

Ook op vlak van regelgeving, die gelinkt zijn aan het decreet georganiseerde sportsector, wil de VSF impact hebben. Onder andere op vlak van: