Welke stappen zet VSF in het dossier planlastvermindering?

22/10/2020 - 10:18

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Planlastvermindering

VSF ijvert voor planlastvermindering bij de overheden, zowel voor onze federaties als voor de aangesloten sportclubs.

Ondersteuning 

De VSF ondersteunt federaties en sportclubs (via het Dynamo Project), onder andere om de administratie en planlast, die gepaard gaan bij het beheren van een sportorganisatie, zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de tools en begeleiding

Standpunt VSF

  • VSF heeft binnen haar dossier rond de georganiseerde sportsector aandacht voor planlastvermidnering voor de sportfederaties en OSV's. Daarnaast kaart de VSF in nieuwe dossiers de planlast aan, wanneer deze te hoog of inhoudelijk onvoldoende relevant is.

  • VSF kaartte in 2018 de planlastvermindering voor sportclubs aan, maar zonder concreet resultaat. De Vlaamse overheid zou werk maken van een “verenigingsloket”: een dienst waarbij verenigingen informatie van diverse overheids- (en mogelijk ook andere) instanties via één centraal punt kunnen raadplegen. VSF heeft bezorgdheden en opportuniteiten overgemaakt en wacht op verder nieuws.

  • VSF is sterk gekant tegen het wetsvoorstel van 13 februari 2019 om het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te wijzigen, met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Daarom contacteerde VSF diverse politici met een oproep om administratieve overlast en/of extra kosten een halt toe te roepen.
    Het wetsvoorstel voorziet enerzijds in een verplichting om iedere vzw een jaarrekening te laten indienen bij de Nationale Bank van België, waar het tot op heden voor kleine vzw’s volstond om deze jaarrekening (gratis) op de griffie van de Ondernemingsrechtbank in te dienen. De vrees is er dat de neerlegging bij de NBB een extra kost zal betekenen, zelfs voor de kleinste vzw. Anderzijds voorziet het voorstel in de invoering van een register dat inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland registreert. De achterliggende reden hiervoor is het in kaart brengen van terroristische geldstromen. De vraag is of hier niet met een olifant op een mug geschoten wordt: hoeveel lokale sportverenigingen ontvangen giften vanuit het buitenland? Gelukkig wordt in een vrijstelling voorzien voor de vzw’s die minder dan 3000 euro aan dergelijke giften schenken/ontvangen. We hopen dan ook dat om aan deze vrijstelling te voldoen geen extra administratieve verplichtingen (bv. een “nul-aangifte”) gekoppeld worden. In mei 2019 kon - na protest uit het middenveld- dit wetsvoorstel tegengehouden worden, zodat het in de lopende legislatuur alvast niet meer uitgevoerd kan worden.
  • Binnen de oefening Evaluatie decreet wordt de planlastvermindering zeker meegenomen als één van de prioriteiten.