Welke stappen zet VSF in het dossier topsport?

30/03/2020 - 21:40

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Topsport

De VSF vertegenwoordigt de topsportfederaties ten aanzien van het beleid. Dat gebeurt via twee structurele organen (Taskforce en Stuurgroep topsport), via enkele organen op vlak van topsportscholen en via informeel overleg.

  • Binnen VSF vertegenwoordigt Lode Grossen (Voorzitter) de topsportfederaties in de Taskforce topsport.
  • Binnen VSF is Koen Umans (Bestuurder) afgevaardigd voor de topsportfederaties in de Stuurgroep Topsport.

Het Vlaams topsportbeleid stoelt op twee belangrijke documenten: het decreet sportfederaties + uitvoeringsbesluit topsport enerzijds en het Topsportactieplan Vlaanderen anderzijds. 
Via de website van Sport Vlaanderen vind je informatie over het Topsportactieplan Vlaanderen, de Taskforce en Stuurgroep topsport. Daarnaast vind je er informatie over projecten voor topsporters en trainers, sportwetenschappelijke ondersteuning, enz.

Standpunt VSF

De VSF zat mee aan tafel bij de opmaak van het Topsportactieplan IV en ijvert dan ook voor de realisatie van het Topsportactieplan.
VSF wordt actief betrokken bij de opmaak van het vijfde Topsportactieplan Vlaanderen, wat najaar 2019 opgestart wordt. VSF zal, zoals de voorgaande keren, de topsportfederaties uitnodigen om hun input te kennen.