Welke stappen zet VSF in het dossier werkgevers?

30/11/2020 - 14:19

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Werkgevers

VSF ijvert voor de belangen van sportfederaties als werkgevers. De VSF zetelt in de RvB en het koepeloverleg van Sociare en volgt daar de dossiers rond werkgevers binnen het paritair comité op.

Standpunt VSF

  • VSF ijvert voor het behouden en optimaliseren van de Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA) voor de sportfederaties.
  • De combinatie van het nieuwe decreet voor sportfederaties met de reeds geldende CAO's m.b.t. loonvoorwaarden, extra verlof en arbeidsvrijstelling zorgen voor een onhoudbare situatie op middellange termijn. VSF gaat hierover in overleg met beleidsverantwoordelijken en kaart deze problematiek aan waar mogelijk. Ook op de Algemene Vergadering van 2019 werd deze problematiek toegelicht. In november 2020 start VSF een samenwerking met enkele experten die de mogelijkheden in kaart brengen om deze problematiek aan te pakken (beoogde timing oplevering is februari 2021).