Welke stappen zet VSF in het dossier budgetverhoging?

Laatste update: 10 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Verhoging van budgetten voor sportfederaties en sportclubs

VSF laat haar stem horen voor meer budgetten voor sportfederaties en sportclubs: zowel verhoging als verschuiving van budgetten, ook via alternatieve financiering en buiten de sportsector.

Standpunt VSF

  • In 2017 drukte de VSF op het belang van meer budget voor onder andere de basissubsidies en beleidsfocussen. Minister Muyters gaf gehoor aan deze oproep en liet ons midden oktober 2017 weten: “bij de begrotingsopmaak 2018 ben ik er ook in geslaagd een aanzienlijk pakket van bijkomende middelen voor de sportsector binnen te halen. Zo zal vanaf 2018 jaarlijks 1 miljoen extra recurrent worden vrijgemaakt voor de beleidsfocus topsport. Daarnaast kan ik in 2018 eenmalig 3 miljoen extra investeren in werkingsmiddelen topsport en 1 miljoen extra voor de beleidsfocus jeugdsport.” Daarnaast voegde de minister recurrent 500.000 euro toe voor de beleidsfocus innovatie (vanaf werkingsjaar 2018). De VSF apprecieert deze financiële inspanningen ten zeerste. Daarnaast nodigde de minister ons uit voor een overleg op zijn kabinet om duiding te geven bij de financiële (on)zekerheden binnen het nieuw decreet. Tot op vandaag ontving de VSF nog geen uitnodiging voor dit overleg.
  • In 2018 zal de VSF de besteding van deze gestegen budgetten opvolgen en in overleg gaan over het eenmalig karakter van de extra budgetten jeugdsport en topsport. Daarnaast duidt de Strategische stuurgroep VTS, waar VSF actief in vertegenwoordigd is, op het belang aan een stijging van middelen om de huidige werking van de VTS te kunnen waarborgen en extra kwaliteit en kwantiteit te kunnen realiseren.
  • De RvB besliste op 31 augustus 2018 om in aanloop van de Vlaamse verkiezingen een memorandum op te stellen. In dat memorandum zal tevens, gericht en specifiek in functie van inhoudelijke ambities, om meer geld voor de sportsector gevraagd worden. 

Suggesties? Vragen?

Contacteer Sophie Cools: sophie@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90