Welke stappen zet VSF in het dossier decreet georganiseerde sportsector?

Laatste update: 12 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Decreet georganiseerde sportsector

Sinds 2017 is voor de sportfederaties een nieuw decreet van toepassing: het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector (10 juni 2016). De VSF wil de impact voor de sportfederaties binnen dit decreet, en de daaraan gelinkte regelgeving, op de voet opvolgen en waar nodig wegen op de belangen van haar leden.

Midden 2018 zijn volgende wijzigingen gebeurd, met een directe link naar het decreet op de sportfederaties:

  • Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gewijzigd. Tot eind 2020 blijven de 6 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (gesubsidieerde sportfederaties), zonder decretale basis. Het decreet bepaalt vanaf nu immers dat "een integriteitsbeleid voeren" en "een aanspreekpunt integriteit organiseren" vanaf 1 januari 2021 subsidiëringsvoorwaarden zijn.  De Vlaamse Regering zal de nadere voorwaarden bepalen.
  • De goedkeuring van het statuut verenigingswerk. De Vlaamse Regering keurde voor een eerste keer een voorstel van wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van de beleidsfocussen goed, waarbij voor de beleidsfocussen jeugdsport (bestedingsmogelijkheden clubs), laagdrempelig sporten, innovatie en sportkampen het vergoeden via het statuut verenigingswerk een subsidieerbare kost zou worden. Het is wachten op de verdere procedure en de definitieve goedkeuring. 

Ondersteuning

Elke gesubsidieerde sportfederatie en OSV kreeg via Sport Vlaanderen een dossierbeheerder die instaat voor de begeleiding en ondersteuning. De VSF biedt complementair ondersteuning, voornamelijk via haar helpdesk en producten (bijvoorbeeld rond goed bestuur). 

Standpunt VSF

VSF houdt de vinger aan de pols via een continue evaluatie van het decreet en de daaraan gelinkte regelgeving die een impact heeft op de sportfederaties.

  • In 2017 deden we een eerste keer een impactbevraging. Lees hier de resultaten
  • In functie van de volgende Vlaamse regering zal VSF opnieuw voorstellen tot optimalisatie en pijnpunten oplijsten. We zullen hiervoor eind 2018 input vragen aan onze leden-federaties en op basis daarvan analyses maken en voorstellen doen.

Ook op vlak van regelgeving, die gelinkt zijn aan het decreet georganiseerde sportsector, wil de VSF impact hebben. Onder andere op vlak van:

Suggesties? Vragen?

Contacteer Sophie Cools: sophie@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90