Hoe moet het verder met het verenigingswerk?

Verenigingswerk

Het is een terechte vraag en bezorgdheid die ons blijft bereiken, zowel via sportclubs als via sportfederaties. We geven je een update van de laatst genomen stappen achter de schermen.

Sinds begin 2021 is een nieuwe, tijdelijke regeling voor het verenigingswerk van kracht. Tegelijk beloofden de federale beleidsmakers om te gaan nadenken over een definitieve oplossing voor de problematiek. 

De Vlaamse Sportfederatie drong dit voorjaar meermaals aan op een overleg met de bevoegde kabinetten Vandenbroucke, Van Peteghem en Dermagne. Dat overleg raakte steeds uitgesteld, omdat er werd gewacht op een advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Op 13 juli heeft de NAR op eigen initiatief een advies uitgewerkt over de aanpassing van artikel 17 (de huidige 25-dagenregeling) als definitieve oplossing voor het verenigingswerk. De belangrijkste punten:

  • omzetting en uitbreiding in uren (300 uren)
  • max. 100 uren per trimester, met als uitzondering: 190 uren tijdens het 3e trimester
  • cumul met studentenarbeid: status quo met de huidige regeling (475 uren + 190 uren)
  • toegevoegde activiteiten: sport, amateurkunsten (met uitzondering van activiteiten onder kleine vergoedingsregel), socioculturele activiteiten

Er is ook geen overeenstemming tussen de vakbonden en de werkgevers rond het arbeidsrecht: de toekenning van extra rechten op het bijkomend gewaarborgd loon, het recht op een moederschapsuitkering en een recht op jaarlijkse vakantie, die allemaal ten laste van de werkgever zouden komen. Tot slot heeft de NAR geen uitspraak willen doen over fiscaliteit, omdat het niet tot haar bevoegdheid behoorde.

3 cruciale punten

Voor de Vlaamse Sportfederatie zijn en blijven 3 zaken cruciaal in dit dossier:

  • een administratief zeer laagdrempelig systeem
  • een haalbare fiscaliteit voor de sportclubs
  • een minimale en flexibele toepassing van de arbeidswetgeving

Uiteraard moet er ook prioritair en zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de definitieve oplossing voor het verenigingswerk.

Samen met AISF (de Waalse tegenhanger van de Vlaamse Sportfederatie) en De Federatie (het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten) zijn we geen voorstander van de voorgestelde piste waarin er een aanpassing van artikel 17 zou komen.

Afbeelding
training

Reden? Artikel 17 is voor de sport- en cultuursector niet toepasbaar op vlak van arbeidswetgeving. We hebben die mening samen met AISF en De Federatie onderbouwd en ons standpunt al 2 maal toegelicht aan de bevoegde kabinetten.

Uit de gesprekken met het beleid blijkt er bereidheid om daadwerkelijk na te denken over onze cruciale punten 'administratie' en 'fiscaliteit'. Er zal geprobeerd worden om oplossingen te zoeken die tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de sector. Op het derde punt 'arbeidswetgeving' is er op dit moment weinig hoopvol nieuws in het vooruitzicht.

Onze 3 uitgangspunten blijven echter cruciaal om tot een bruikbaar systeem voor de sport- en cultuursector te komen. Op dit moment is er overleg binnen de meerderheidspartijen over een concreet voorstel van oplossing. Zodra dat er is, zullen we opnieuw aan de onderhandelingstafel gevraagd worden voor verder overleg.

Wij zullen met de Vlaamse Sportfederatie het voorstel onderzoeken en toetsen aan onze uitgangspunten. Sowieso kunnen we enkel instemmen met een systeem dat tegemoetkomt aan de vragen uit het veld. We blijven ijveren voor een systeem dat iedereen kan toepassen. 

We houden je op de hoogte!

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie