Clubgrade: Hoe je sportclub versterken?

Het Dynamo Project gaat sportclubs duurzaam versterken in een nieuw experimenteel project “Clubgrade”. Het project loopt 4 jaar en vanaf de start werden sportclubs betrokken. Zo gingen sportclubs met elkaar in dialoog over het verleden en de toekomst van hun club tijdens twee verkenningsgroepen in oktober 2017. Uit die input filterden we enkele kritische succesfactoren om sportclubs te wapenen tegen de toekomst. Samen met een groep pilootclubs gaat Clubgrade in het voorjaar van 2018 verder aan de slag op basis van die succesfactoren.

Aan de hand van werkbladen en kleine groepjes gingen we tijdens de verkenningsgroepen met sportclubs in op volgende vragen:

 • Waar hebben we als sportclub in het verleden echt verandering of vooruitgang gevoeld?
 • Waar hebben we als sportclub in het verleden kansen laten liggen om te groeien?
 • Aan welke uitdaging willen we als sportclub in de toekomst werken?

Achterliggend zochten we naar grote lijnen die sportclubs aangaven als belangrijke succesfactoren om zichzelf te versterken:

1. Groei versus tijd

Een sportclub waar het goed draait en waar het leuk is, groeit meestal. Je zit als sportclub dan eigenlijk op het eerste zicht in een luxepositie. Achter de schermen zorgt die groei echter voor een grotere tijdsbesteding bij de mensen die zich inzetten voor de club. Hoe pak je dit aan als club en hoe vermijd je als valkuil om bedolven te worden onder het operationele werk? Hoe laat je voldoende ruimte om bezig te zijn waarom het echt draait voor jou als club? Hoe hou je alle neuzen in dezelfde richting?

2. Structuur en goede afspraken

Clubs die groeien, zoeken dus naar manieren om zich te structureren en goede afspraken te maken. Zelfs binnen een professionele context is het echter een groot verschil tussen zo'n zaken enerzijds op papier zetten en anderzijds in praktijk brengen. Hoe begin je daar dus aan in een vrijwilligerscontext?

3. Juiste persoon op de juiste plaats

Een startende sportclub begint meestal met enkele gelijkgestemden die zich verenigen en zich per definitie al verbonden voelen. Wanneer de club verder evolueert, verandert de samenstelling en stellen sportclubs vast dat sommige aspecten van hun clubwerking heel goed gaan en andere delen moeizamer lopen. Een kritische succesfactor die sportclubs aangeven is de juiste persoon op de juiste plaats krijgen. Zijn die "juiste" personen echter wel aanwezig binnen je club en hoe kom je dit te weten? Als ze er zijn en je kent ze, hoe betrek je ze vervolgens op de juiste manier?

4. Rotatievermogen

Het moment waarop je nieuwe mensen betrekt is cruciaal. Clubbestuurders blijven soms lang in een bestuur zitten en zien doorheen de jaren hun takenpakket alleen maar toenemen. Je kan als persoon/bestuur perfect de keuze maken om alles met dezelfde mensen op dezelfde manier te blijven doen. Het is leuk, de taken zijn haalbaar, de leden blijven komen, ..., alles loopt op wieltjes met andere woorden. Waarom veranderen dus? Meestal komt er ooit wel ergens een punt waarop je (noodgedwongen) op zoek gaat naar nieuwe mensen als je de club wil laten voortbestaan. De kans bestaat dat je op dat moment geen aansluiting meer vindt. Schenk dus binnen de levensloop van je sportclub tijdig aandacht aan doorstroming, ook binnen het bestuur. Dit gaat makkelijker bij een club in groei vergeleken met een club in verval. Hoe pak je dit aan als club en hoe zorg je dat kennis en ervaringen overgedragen worden?

5. Generatiemanagement

Ook een vaak gehoorde nood/succesfactor is het omgaan met verschillende generaties en die generaties gezond laten (uit)wisselen. Hoe betrek je concreet jongere mensen, hoe maak je hen warm voor jouw club?

6. Zelfreflectie

Voel je als club dat je toch in de problemen komt, dan benaderen clubs dit grofweg vanuit twee (soms gecombineerde) invalshoeken. Je kan namelijk als club de oorzaak:

 1. intern leggen en erkennen dat er in het verleden te weinig aandacht/ruimte was voor nieuwe mensen/initiatieven.
 2. extern leggen en zoeken naar oplossingen om alsnog andere mensen te bereiken.

Als de oorzaak enkel extern gelegd wordt en de zelfreflectie ontbreekt, dan zal het verloop binnen je sportclub veel groter zijn. Er worden dan soms nieuwe mensen gevonden die vervolgens vrij snel terug afhaken. Soms doet een combinatie binnen het bestuur zich voor: sommige mensen leggen de oorzaak wel intern, maar 1 of 2 mensen totaal niet wat voor spanningen zorgt. Hoe ga je als bestuur toch samen aan de slag?

  Wat nu?

  De inputverzameling bracht dus enkele belangrijke vragen naar boven die we onmogelijk alleen kunnen beantwoorden. Vandaar dat we in het voorjaar van 2018 met pilootclubs verder aan de slag gaan in het ontwikkelen van ondersteuningsvormen. Deze "ontwikkelgroep" levert in eerste instantie feedback en krijgt samen met een volgende groep sportclubs, "Pilootgroep I", in het najaar van 2018 ook de mogelijkheid om ondersteuningsvormen effectief toe te passen binnen de clubwerking. De selectie voor de ontwikkelgroep gebeurt momenteel, de oproep voor Pilootgroep I wordt komend voorjaar gelanceerd.

   

  Clubgrade versterkt sportclubs en helpt ze bereiken wat ze willen bereiken. Dit doen we door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben.

  Gepost door:
  Yves Van Ginneken