Digitaal leren voor sportfederaties - opvolging en volgende stappen

Ondanks COVID-19 heeft de VSF de voorbije weken niet stilgezeten in het traject digitaal leren. De VSF is aan de slag gegaan met de informatie uit de groepssessies en één-op-ééngesprekken. Deze leverden veel en interessante inzichten op, waarvoor even tijd nodig was om alles op een rijtje te zetten.

Resultaten gesprekken

Deze gesprekken met sportfederaties legden voornamelijk volgende noden, groeipunten en interesses bloot:

 • de nood aan kennis over de mogelijkheden van digitaal (leren)
 • de nood aan opleidingen en begeleidingen om te groeien op vlak van digitaal (leren)
 • de vraag naaar specifieke oplossingen voor bepaalde doelgroepen (trainers, officials, bestuurders, ...)
 • een aantal werkpunten op basis van het huidige digitaal aanbod

Volgende stappen traject digitaal leren

In de volgende fase van het project digitaal leren willen we ons focussen op de concrete productvragen die leven. Tijdens de gesprekken speelde dit aspect al een belangrijke rol, maar de voorbije weken is die vraag nog luider beginnen te klinken.
In de eerste stap willen we duidelijker in beeld brengen wat de concrete vraag is.

 • Waarom heb je als federatie nood aan een bepaald product?
 • Waarvoor wil je het product gebruiken?
 • Wie is jullie doelgroep van het product?
 • ...

Ter voorbereiding van de eerste stap in dit "productspoor" hebben we een korte vragenlijst (max 10 minuten) opgesteld. Deze input is belangrijk voor de organisatie van de volgende stap(pen). Heeft jouw federatie interesse om hier ook aan deel te nemen, vul dan zeker deze vragenlijst in voor dinsdag 2 juni om 12u.

Andere acties

Omdat we vaststellen dat de nood aan kennis en opleiding bij de meeste federaties aanwezig is, kiezen we ervoor om dit niet als (keuze)scenario's in het project digitaal leren op te nemen. In plaats daarvan zullen we ons ondersteunings- en opleidingsaanbod stapsgewijs uitbreiden met relevante thema's rond digitaal leren. Uit de gesprekken zijn al heel wat concrete voorbeelden naar voor gekomen, zoals:

 • Van fysieke opleiding naar blended learning vorm
 • Content voorbereiden op digitale leermodules (didactiek en techniek)
 • Leren werken met authoring tools (nodig om te werken met digitale leersystemen)

Daarnaast zet de VSF de komende maanden ook in op de uitwerking van 2 specifieke digitale modules die tijdens de 1-op-1-sessies aan bod kwamen, namelijk "vrijwilligersbeleid" en "communicatie". De opgedane kennis en ervaring zal nadien ook gedeeld worden.

Gepost door:
Jérémie Deroo