Eenmalige en tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsdomein sport

In april pleitte de Vlaamse Sportfederatie ervoor om als gevolg van de coronamaatregelen bij de berekening van de subsidiëring voor het werkingsjaar 2020 de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Dit in het kader van rechtszekerheid in deze moeilijke periode. Op 15 mei keurde de Vlaamse Regering hiertoe enkele tijdelijke maatregelen goed, waarna elke gesubsidieerde sportfederatie een rechtstreekse communicatie vanuit Sport Vlaanderen ontving met uitgebreide toelichting. Wij vatten samen.

 1. Wat betreft gesubsidieerde evenementen of activiteiten die niet of beperkt konden plaatsvinden in 2020 door de coronamaatregelen, kunnen de voor subsidiëring in aanmerking komende kosten aanvaard worden.
 2. Sport Vlaanderen zal begin juli eenmalig (en onder voorbehoud) de saldi uitbetalen zonder ondertekend verslag van de AV, op voorwaarde dat de jaarrekening 2019 door het bestuursorgaan werd goedgekeurd.
 3. De definitie van de term olympiade werd verduidelijkt. De Olympische Zomerspelen zoals oorspronkelijk ingepland zijn daarvoor bepalend. Nieuwe beleidsplannen en subsidieaanvragen moeten effectief 1 september 2020 ingediend worden.
 4. De geldigheid van de huidige topsporttakkenlijst wordt verlengd tot en met 31 december van het jaar dat de Olympische Zomerspelen in Tokio effectief hebben plaatsgevonden (volgens de huidige planning dus tot 31 december 2021).
 5. Berekening algemene werkingssubsidie voor gesubsidieerde sportfederaties:
  1. Met als doel financiële zekerheid te bieden, kan je als federatie bij onderstaande parameters de keuze maken om op datum van ledenaangifte de cijfers van 2019 of 2020 te gebruiken:
   • aantal subsidieerbare leden
   • aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch begeleider in de sportclubs
   • aantal leden van de sportfederatie die in het werkingsjaar in kwestie een nieuwe sportkwalificatie verworven hebben 
    Let op! De flexibiliteit voor sportfederaties om eenmalig de datum van ledenaangifte in 2020 te kunnen wijzigen, vervalt hierdoor. Het ledenbestand 2020 moet opgeladen worden op de vaste jaarlijkse datum en volgens de vastgelegde verplichtingen. Na de controle krijg je de keuze of je voor de berekening van de algemene werkingssubsidie 2020 kiest voor de cijfers van 2020 of deze van 2019. Indien je kiest voor 2019, dan kies je dat voor alle drie de indicatoren die onder dit punt beschreven werden!
  2. Voor de andere indicatoren van de algemene werkingssubsidie wordt de score van 2020 in rekening gebracht. Dit gaat over:
   • het aantal personeelsleden van de sportfederatie (periode van tijdelijke werkloosheid wordt hierin niet meegerekend)
   • de scores voor de harde indicatoren goed bestuur
   • het al dan niet voldoen aan de inspanningsverbintenis kwaliteit van aanbod en goed bestuur (maar er is bij de beoordeling flexibiliteit voor zaken die impact kennen door de coronamaatregelen)
  1. OSV’s kunnen betreffende het aantal sportieve vrijetijdsbeoefenaars die ze vertegenwoordigt eveneens de keuze maken tussen het aantal in 2019 of 2020.

  Neem voor meer detail zeker de communicatie van Sport Vlaanderen goed door.

  De VSF bedankt Sport Vlaanderen om deze flexibiliteit mogelijk te maken.

  Gepost door: 
  Leen Magherman