Grensoverschrijdend gedrag en tucht

Een stand van zaken op vlak van de federatieoverkoepelende initiatieven rond grensoverschrijdend gedrag en tucht.

Tuchtreglement

Wat betreft de begeleiding van de sportfederaties voor het aanpassen/opmaken van clausules in het tuchtreglement:

Advocatenbureau STIBBE, dat de federaties begeleidt in opdracht van Sport Vlaanderen, zal de federaties die begeleiding aangevraagd hebben eerstdaags contacteren om per federatie de verschillende reglementen en codes door te nemen zodat de vereiste clausules opgenomen worden, en dit in overeenstemming met de keuzes die de sportfederatie maakt.

Wie vragen heeft omtrent deze begeleiding kan terecht bij Elisabeth Matthys van STIBBE.
 

Tuchtorgaan

Wat betreft het overkoepelend tuchtorgaan kunnen we meegeven dat de VSF in het najaar een aantal vergaderingen ingepland heeft om het orgaan verder vorm te geven. Op de VSF Meetup van 23 oktober werd meer concrete info gegeven en via de VSF-communicatiekanalen volgen updates van zodra dat mogelijk is. We geven alvast mee welke inhoudelijke en organisatorische keuzes onder andere reeds besproken zijn:

  • Elke Vlaamse federatie is (via de 6 maatregelen) verplicht een tuchtrechtelijk systeem te hebben rond lichamelijke en seksuele integriteit. Elke federatie heeft de vrije keuze om dit zelf te regelen of aan te sluiten bij het overkoepelend orgaan. 
  • Het orgaan zal oordelen op basis van het tuchtreglement van de betrokken federatie.  Elke federatie heeft dus de verantwoordelijkheid een eigen tuchtreglement te hebben. 
  • Het overkoepelend orgaan zal in één vzw ondergebracht worden met het Vlaams Dopingtribunaal, waarbij verschillende kamers kunnen ingericht worden. Een gezamenlijke vzw biedt immers efficiëntiewinsten. 
  • Het orgaan zal enkel werken op basis van formele tuchtklachten. Vooraleer zo’n klacht bij het tuchtorgaan komt, zal vaak binnen de federatie een bepaald traject doorlopen worden dat in het handelingsprotocol en/of het tuchtreglement voorzien is.
  • Het orgaan zal oordelen in eerste aanleg. Daarnaast zijn gesprekken lopende in functie van een beroepsmogelijkheid.
  • Het gezamenlijk tuchtorgaan brengt een bepaalde kost met zich mee. De financiële analyse (zowel op vlak van kosten als op vlak van inkomsten) zijn lopende. 

Wie vragen heeft omtrent het gezamenlijk tuchtorgaan, kan terecht bij VSF via Lien of 09 243 12 90.
 

Gepost door: 
Sophie Cools