Heropstart sportsector FASE 1 – Nieuwe regelgeving vanaf 4 mei

Dit advies werd opgemaakt door de Klankbordgroep voor de heropstart van de Sportsector, bestaande uit volgende organisaties:

 • Sport Vlaanderen
 • De VlaamseSportfederatie vzw
 • Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
 • Gezond Sport Vlaanderen vzw
 • De Vereniging voor Sport en Keuringsartsen
 • De Fitnesorganisatie vzw

Dit advies is begeleidende informatie voor sportorganisaties en lokale besturen in de doorvertaling van de federale beslissingen op hun specifieke context.

1.    Wat werd beslist op federaal niveau? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Onderstaande beslissingen bepalen wat vanaf 4 mei is toegelaten met betrekking tot het beoefenen van sportactiviteiten:

Fase

Startdatum

Richtlijnen

1a

4 mei

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf +2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
 • Bijvoorbeeld nieuw toegelaten: Tennis, golf, vissen, kajak, atletiek, … de opsomming is niet limitatief

1b

11 mei

 • Idem 1a

2

18 mei

 • Fysieke en sportieve activiteiten buiten kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen
 • Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.
 • MAAR: slechts na evaluatie (moet dus nog concreet beslist worden)

?

8 juni (ten vroegste)

Wordt nog bestudeerd:

 • Horeca
 • Kleinere evenementen
 • Jeugdbewegingskampen en zomerstages

Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder geldende beperkingen van kracht. Volgende beslissingen regelen de randvoorwaarden die het beoefenen van sportactiviteiten terug mogelijk moeten maken:

 • Inzake toegestane verplaatsingen:
  • Het verplaatsen naar een sportinfrastructuur lijkt ons een essentiële verplaatsing om een toegelaten activiteit te kunnen uitoefenen. Hierover is echter nog geen expliciete uitspraak gebeurd. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.
 • Inzake openstellen sportinfrastructuur:
  • Toegelaten voor outdoor infrastructuur, zodat activiteiten uit fase 1a kunnen beoefend worden
 • Inzake openstellen kantines (horeca):
  • Blijft tot nader order verboden (zie mogelijkheid van ten vroegste 8 juni, maar wordt nog bestudeerd)
 • Inzake openstellen kleedkamers en sanitair:
  • Douches en kleedkamers dienen gesloten blijven
  • In toelichting Wilmes werd niet expliciet gesteld dat toiletten moeten gesloten blijven. Vanuit het waarborgen van hygiëne (o.a. handen wassen) lijkt het dan ook noodzakelijk om deze open te houden, maar met noodzakelijke extra maatregelen in functie van hygiëne. We vragen hierover bevestiging aan de bevoegde federale instantie.

De algemene regels inzake social distancing en hygiëne blijven vanzelfsprekend van kracht, voor, tijdens en na de sportactiviteit.

 • Hou anderhalve meter afstand (behalve voor samenwonenden)
 • Persoonlijke hygiëne (zie affiche)

 Vanuit de crisiscel werd een handleiding opgemaakt voor de heropstart van bedrijven. Dit kan ook een nuttige leidraad zijn bij het openstellen van sportinfrastructuur.

2.    Prioritaire vragen – extra duiding gevraagd federaal

Op basis van de huidige documenten uit de persconferentie en het persbericht dat terug te vinden is op www.info-coronavirus.be blijven nog een aantal vragen onbeantwoord. Mogelijks worden deze nog opgelost via het ministerieel besluit dat nog in opmaak is, maar wij stellen alvast volgende vragen ter verduidelijking aan de bevoegde federale instantie:

 • Voor fase 1:
  • Kan er bevestigd worden dat de verplaatsing naar de outdoor sportinfrastructuur een essentiële (en dus toegelaten) verplaatsing is om een toegelaten activiteit te beoefenen?
  • Openstellen van douches, kleedkamers en kantines is voorlopig nog verboden. Openstellen van toiletten lijkt ons wel een noodzaak in functie van handhaving hygiëne (o.a. ook handen wassen). Wij vragen bevestiging dat openstellen van toiletten bij sportinfrastructuur wordt toegelaten.
  • Er werd geen uitspraak gedaan over het gebruik van gedeeld (los en vast) sportmateriaal. Wij vragen hierover nog verduidelijking en gaan voorlopig uit van het voorzichtigheidsprincipe (zie bijkomend advies)
 • Voor fase 2 (en volgende)
  • Noch in de persconferentie, noch in het persbericht is voorlopig al sprake over indoorsporten en zwembaden. Wij vragen om hierover toch al een voorlopige indicatie te krijgen
  • Er was in de federale communicatie sprake over jeugdbewegingskampen en zomerstages. Over sportkampen werd niks concreet gezegd. Wij vragen hier meer duidelijkheid over (bij voorkeur afstemmen op jeugd). 
  • In het persbericht werd onder fase 2 expliciet verwezen naar ploegsporten. Dit zorgt voor onduidelijkheid ten opzichte van de communicatie tijdens de persconferentie. De specifieke vermelding van ploegsporten is beperkender dan wat in de persconferentie werd gesteld. Beter zou zijn om te praten over sporten in (beperkte) groep. Wij vragen hierover een duidelijk standpunt.

Van zodra we over deze openstaande vragen meer verduidelijking ontvangen, zullen we hierover verder communiceren.

3.    Bijkomend advies 

In deze fase is er nog geen duidelijkheid over het gedeeld sportmateriaal en verkiezen we om het voorzichtigheidsprincipe te hanteren en gedeeld sportmateriaal indien mogelijk te vermijden tenzij het ontsmet kan worden. We vragen hierover nog bijkomende duidelijkheid aan de bevoegde federale instantie en bevoegde virologen.