Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

Donderdag 30 november 2017 vond in de Bijzondere Commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats met de Vlaamse minister van Sport (herbekijk via deze link). Daar presenteerden minister Muyters en Philippe Paquay de stappen die binnen de sportsector werden en worden gezet sinds het voorjaar.

Uit de resultaten van de in juni uitgevoerde enquête bij de erkende sportfederaties over seksueel grensoverschrijdend gedrag en de bilaterale gesprekken die Sport Vlaanderen met de gesubsidieerde sportfederaties hield tijdens de maanden september en oktober, blijkt dat veel federaties dit thema ter harte hebben genomen. De laatste maanden werden verschillende initiatieven opgestart die aantonen dat de sense of urgency bij de sportfederatiesector aanwezig is om de gepaste maatregelen te nemen om te komen tot een veilig sportklimaat voor onze sporters. Minister Muyters en Philippe Paquay stelden in de Bijzondere Commissie enkele maatregelen voor die zullen worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van de gesubsidieerde federaties. Elke federatie zal zich dus moeten engageren voor onderstaande zes maatregelen:

De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen.

Volgende doelstellingen worden in samenwerking met Sport Vlaanderen, VSF en ICES verder uitgewerkt en geoptimaliseerd, waarbij de sportfederatie zich verbindt om deze stapsgewijs te implementeren, haar beleid te stimuleren tot op het terrein (clubniveau), en waarover een 6-maandelijkse monitoring zal plaatsvinden:

  1. De sportfederatie duidt tegen februari 2018 een aanspreekpersoon integriteit (api) aan, die rond het thema een trekkersrol kan opnemen en zal participeren aan het netwerk van federatie-api’s dat ICES zal begeleiden en ondersteunen. De sportfederatie werkt naar minstens een stimulerend beleid voor laagdrempelige vertrouwensfiguren op het terrein.

  2. De sportfederatie geeft aan het thema continue aandacht op vlak van preventie, vorming en sensibilisering.

  3. De sportfederatie zorgt voor een adviesverlenende functie die intern (proactief/reactief) advies kan verlenen over ethische vraagstukken, bijvoorbeeld door de installatie van een ethische commissie. De federatie kan dit benaderen vanuit een ruimer perspectief van gezond en ethisch sporten. Dit kan desgevallend in een samenwerkingsverband met andere federaties of federatie-overschrijdend.

  4. De sportfederatie bepaalt de doelgroepen waarvoor gedragscodes, waarin de integriteit van het individu (fysiek, psychisch en seksueel) gewaarborgd wordt, worden uitgewerkt en geïmplementeerd, en bepaalt de draagwijdte van deze codes per doelgroep of context.

  5. De sportfederatie heeft een handelingsprotocol, bij voorkeur ingebed in een breder klachtenmanagement, waardoor een duidelijk stappenplan, procedure en proces beschikbaar is bij verontrustingen, vragen of meldingen.

  6. De sportfederatie zorgt voor of kan doorverwijzen naar een tuchtrechtelijk systeem dat beschermend en sanctionerend kan optreden.

In de communicatie die de federaties hierover ontvingen stelde Sport Vlaanderen duidelijk dat ze/we (kabinet, Sport Vlaanderen, VSF, ICES) samen met de federaties deze uitdagingen aangaan en er werk wordt gemaakt van ondersteuning. Om dit alles voor te stellen, organiseert de overheid tijdens de maand februari 2018 een doorstartdag om dit proces verder toe te lichten, waarna de opleidingen voor Aanspreekpersonen Integriteit zullen volgen vanaf eind februari.

Met vragen kunt je terecht bij Sport Vlaanderen (Jord Vandenhoudt en jouw dossierbeheerder bij de afdeling Subsidiëring), en voor inhoudelijke vragen en ondersteuning bij ICES (Arne Aerts).

Gepost door: 
Sophie Cools