Nieuwe reiswetgeving op 1 juli van kracht

Op 1 juli 2018 treedt de wet over de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten in werking. Deze wet zal van toepassing zijn op alle professionelen die, als organisator of bemiddelaar, pakketreizen verkopen of gekoppelde reisarrangementen faciliteren.

Onder pakketreizen wordt begrepen: een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten (reisdiensten zijn bv. verplaatsing, overnachting, plaatselijke activiteit, huur van lokaal transportmiddel,…).

Deze wet houdt in dat de aanbieders verplicht bepaalde precontractuele informatie moeten verstrekken en moeten beschikken over een verzekering tegen financieel onvermogen. De FOD Economie stelde, in samenspraak met een vertegenwoordiging van sectoren uit het middenveld (waaronder de sportsector), guidelines op als toelichting bij deze wet. Een belangrijk aspect in deze guidelines is de toelichting over één van de uitzonderingen waardoor men niet onder de wet valt. Reizen die uitsluitend incidenteel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan of gefaciliteerd voor een beperkte groep van reizigers zijn uitgesloten van de wet. De guidelines lichten deze 3 cumulatieve uitzonderingsvoorwaarden toe. In veel gevallen zullen sportgerelateerde activiteiten van deze uitzondering kunnen genieten.

In dit artikel geven we een samenvatting van de voornaamste gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de sportsector. 

Contact: Extra informatie rond de impact van deze wetgeving op de specifieke situatie van jouw sportfederatie kan rechtstreeks opgevraagd worden via de FOD Economie, aangezien zij als maker van de guidelines een zo correct mogelijke interpretatie van de wetgeving kunnen geven.

Gepost door: 
Lien Berton