Nood aan financiële impuls en financiële zekerheid

De VSF heeft jarenlang geen vragen gesteld naar meer budget voor de georganiseerde sportsector, gezien de budgettair moeilijke context. In juli en september richtte de VSF een schrijven aan de minister om daar verandering in te brengen.

Enkele citaten uit de brieven:

"De financiële onzekerheid is intussen geëvolueerd tot een factor die directe impact heeft op de werking en het beleid van de federaties. De begrotingen 2018 worden op los zand opgemaakt, investeringen of personeelsvervangingen blijven uit, personeelsleden worden in vooropzeg geplaatst, de onzekerheid bij het personeel groeit,... Kortom: wij vragen u om inzicht te geven in de prognoses op vlak van de basissubsidies van de federaties, gebaseerd op de subsidiëringsmethodiek van het nieuwe decreet."

"We herhalen uit onze brief van 7 juli dat wij concreet volgende investeringsposten als zeer belangrijk zien:

  • Een extra financiële impuls (naast financiële duidelijkheid) op vlak van de basissubsidies. Dit budget is de laatste jaren quasi ongewijzigd gebleven.
  • Een extra financiële impuls voor topsport, om de programma’s met potentieel ten volle te kunnen ondersteunen, want dat is vandaag niet het geval. Het nominale topsportbudget is sinds 2009 quasi ongewijzigd gebleven.
  • Een extra financiële impuls voor de beleidsfocussen innovatie en laagdrempelig sporten, om de huidige projecten te kunnen blijven ondersteunen én ruimte te geven voor nieuwe projecten.
  • Een blijvende hoge investering in de beleidsfocus jeugdsport, ten behoeve van de jeugdsportwerking van onze Vlaamse sportclubs"

Wie de brieven volledig wil nalezen, kan dit hier (brief 18 september en brief 12 juli). De minister antwoordde op het schrijven van 18 september onmiddellijk dat we snel een antwoord mogen verwachten op onze vragen. We houden onze leden uiteraard op de hoogte van het antwoord.

Gepost door: 
Sophie Cools