Oproep: kandidaten gezocht voor bestuursorgaan Vlaams Sport Tribunaal

Het huidige Vlaams Doping Tribunaal zal op 1 januari 2021 omgevormd worden naar het Vlaams Sport Tribunaal. Het Vlaams Sport Tribunaal zal vanaf dan bestaan uit twee kamers (één voor doping, en één voor tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag) die zullen oordelen in eerste (en eventueel tweede aanleg) over zaken rond doping en grensoverschrijdend gedrag. Deze kamers worden voorgezeten door rechters die via een benoemingscommissie aangeduid zullen worden.

Het bestuursorgaan van het Vlaams Sport Tribunaal heeft als opdracht om een bijdrage te leveren inzake leiderschap en strategie van de vzw. Het rechtspreken zelf gebeurt uiteraard in volledige onafhankelijkheid door de aangeduide rechters en behoort niet tot de bevoegdheid van de bestuursleden.

Het Vlaams Sport Tribunaal gaat op zoek naar enkele gedreven leden voor haar bestuursorgaan. Meer weten? Lees onderstaand bestuursprofiel! Interesse of vragen? Graag je CV en motivatie naar lien@vlaamsesportfederatie.be.

Omvang van de functie

Het bestuursorgaan van het Vlaams Sport Tribunaal zal volgende samenstelling kennen:

 • Minimum vier bestuurders zijn vertegenwoordigers van door Sport Vlaanderen erkende sportfederaties.
 • Maximum vier bestuurders kunnen als expert worden verkozen op voorstel van het bestuursorgaan, via een rechtstreekse kandidatuur of via een lid.
 • Bestuurders van de vereniging mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Zij mogen geen politieke voorkeur laten blijken.
 • Eén bestuurder is vertegenwoordiger van de Vlaamse Sportfederatie.
 • Bestuurders kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het personeel van de voor sport bevoegde diensten van de Vlaamse regering of van Sport Vlaanderen.

De kandidaat moet:

 • Ten volle 18 jaar zijn op de datum van de verkiezing.
 • Behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en over de burgerlijke en politieke rechten beschikken.
 • Een curriculum vitae en een motivering toevoegen aan de kandidatuurstelling.
 • Voor vertegenwoordigers van een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie moet de kandidaatstelling ondertekend worden door de voorzitter van de sportfederatie.

Vereiste vaardigheden en verwachtingen

 • Veelzijdig zijn: de bestuurder is vanuit zijn/haar ervaring in staat om ‘breed’ te denken en alle mogelijke aspecten van een item in rekening te kunnen brengen. Hij/zij kan een helikopterblik behouden en beslissingen nemen die de strategische doelstellingen dienen.
 • Expert zijn: de bestuurder solliciteert op basis van bekwaamheden, kennis en ervaring in bestuurderschap en/of het hebben van affiniteit met de onderwerpen doping/grensoverschrijdend gedrag.
 • Communicatief zijn: de bestuurder kan luisteren en op een constructieve manier de zaken mondeling of schriftelijk aanbrengen.
 • Onafhankelijk zijn: de bestuurder vermijdt elke vorm van belangenconflict waardoor het onafhankelijk oordeel beïnvloed wordt.
 • Netwerker zijn: de bestuurder beschikt over een netwerk van contacten.
 • Integer zijn: de goedgekeurde thema’s met woord en daad naar buiten verdedigen.
 • Betrokken zijn: de bestuurder heeft een actieve interesse met betrekking tot de thema’s waarbinnen het VST actief is.

Specifieke aandachtspunten

 • De bestuurder neemt bij voorkeur een actieve rol op binnen de werking van 1 of meerdere sportfederaties. Indien de bestuurder onafhankelijk is heeft hij/zij een expertenrol in één van de thema’s die het Vlaams Sport Tribunaal behandelt.
 • Er wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging op het vlak van gender.
 • De bestuurder kan bij aanstelling een uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • De bestuurder respecteert de discretie van de bestuursvergaderingen en handelt naar externen in collegialiteit met de collega-bestuursleden.

Specifieke taken van bestuurders

 • De bestuurder woont de vergaderingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan bij, en levert een onderbouwde en constructieve bijdrage aan de debatten.
 • De bestuurder bepaalt het beleid en de visie op korte en lange termijn alsook de te volgen strategie.
 • De bestuurder formuleert mee de basisstandpunten van het Vlaams Sport Tribunaal.
 • De bestuurder engageert zich tot het intern en extern uitdragen van ingenomen standpunten binnen het bestuursorgaan.
 • De bestuurder bepaalt en bewaakt mee het personeelsbeleid.
 • De bestuurder werkt mee aan het afleveren van de jaarrekening en bereidt mee de begroting voor.
 • De bestuurder werkt mee aan de voorbereiding, de goedkeuring, de (tussentijdse) controle en de afsluiting van de budgetten.
 • De bestuurder richt nieuwe werkgroepen, kamers of commissies op waar nodig.
 • De bestuurder duidt de benoemingscommissie aan die op zijn beurt de rechters zal aanduiden.
Gepost door: 
Lien Berton