Seksueel grensoverschrijdend gedrag: nieuws gezamenlijk tuchtorgaan en decreetswijziging

De Raad van Bestuur van VSF nam enkele beslissingen om concreet over te gaan tot de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is het decreet sportfederaties gewijzigd op vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Gezamenlijk tuchtorgaan

De sportfederatiesector heeft dit jaar concrete stappen vooruit gezet op vlak van grensoverschrijdend gedrag. De zes maatregelen worden ter harte genomen, zo blijkt onder andere uit de recente monitoring. Wat betreft de zesde maatregel (“De sportfederatie zorgt voor of kan doorverwijzen naar een tuchtrechtelijk systeem dat beschermend en sanctionerend kan optreden”) nam de RvB van VSF volgende beslissingen op haar vergadering van 5 oktober:

  • VSF wil als trekker, samen met de andere partners (overheid, ICES, …), dit verhaal vooruit laten gaan en als sector een duidelijke voortrekkersrol spelen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag moet daarbij in de volledige inhoudelijke en juridische complexiteit beschouwd worden en vergt een separate, kwalitatieve en grondige aanpak.
  • VSF kent zo snel als mogelijk een opdracht toe aan een extern bureau om de voorbereidingen te treffen zodat VSF kan overgaan tot de oprichting van een gezamenlijk tuchtorgaan enerzijds en een onderzoeksorgaan anderzijds, die los staan van bestaande organen of federaties. Elke federatie zal kunnen kiezen of zij al dan niet gebruik maken van deze organen.
  • VSF is bereid de kosten te financieren van de opstart van het tuchtorgaan. De VSF zal daarnaast een subsidiedossier indienen bij de overheid met betrekking tot de kosten voor de opstart van het onderzoeksorgaan. De modaliteiten over de kosten na de opstart worden in de komende maanden verder uitgezocht en bepaald.
  • Daarnaast wordt momenteel (door ICES, Sport Vlaanderen en VSF) bekeken op welke manier federaties concreet ondersteund zullen worden op vlak van hun tuchtreglementen en grensoverschrijdend gedrag, gezien elke federatie zelf verantwoordelijk blijft voor het eigen tuchtreglement.

We informeren onze federaties de komende weken over de concrete stappen die gezet worden. Federaties met concrete vragen rond dit item, kunnen VSF-jurist Lien Berton contacteren via lien@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 97.

Wijziging decreet georganiseerde sportsector

Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector is gewijzigd. Tot eind 2020 blijven de 6 maatregelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (gesubsidieerde sportfederaties), zonder decretale basis. Het decreet bepaalt vanaf nu echter dat "een integriteitsbeleid voeren" en "een aanspreekpunt integriteit organiseren" vanaf 1 januari 2021 subsidiëringsvoorwaarden zijn. De Vlaamse Regering zal de nadere voorwaarden bepalen, via het uitvoeringsbesluit.

Concreet wordt het volgende toegevoegd aan de subsidiëringsvoorwaarden van de sportfederaties:
3° /1 een integriteitsbeleid voeren. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor het voeren van dat integriteitsbeleid;
3° /2 een aanspreekpunt integriteit organiseren. De Vlaamse Regering bepaalt wat het uitvoeren van de taken van het aanspreekpunt integriteit inhoudt en stelt de wijze vast waarop de sportfederatie aantoont hoe deze taken worden uitgevoerd;".

Met volgende definities:

  • aanspreekpunt integriteit (API): persoon of personen die het aanspreekpunt vormen voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen wordt geschaad. Het aanspreekpunt integriteit is belast met de eerste opvang en doorverwijzing, en zorgt voor de coördinatie van interne procedures ter bevordering van de integriteit van personen. Het aanspreekpunt integriteit is belast met de preventie en ondersteuning, en moet vormen van grensoverschrijdend gedrag tegengaan;".
  • integriteitsbeleid: een beleid met maatregelen die de sportfederatie in acht moet nemen met het oog op de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen;".
Gepost door:
Sophie Cools