UBO-register: ook vzw's moeten aangifte doen (maar krijgen uitstel tot 31 maart 2019)

Op 31 oktober 2018 treedt het KB dat de werkingsmodaliteiten van het UBO-register vastlegt in werking. Dit KB, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

 

Wie moet informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen. Het gaat om volgende categorieën:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 • de stichters van een stichting;
 • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

 

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Voor (internationale) vzw's en stichtingen gaat het om volgende gegevens:

 • Naam en voornaam 
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit(en)
 • Volledig verblijfadres
 • De datum waarop hij UBO is geworden
 • Identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is
 • De categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort

 

Hoe doe je de aangifte?

 Je kunt de uiteindelijke begunstigden nu al registreren door je aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Er is momenteel wel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 31 maart 2019. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

 

Meer info?

Zie de website van de FOD Financiën over het UBO-register.

Zie zeker ook de FAQ van de FOD Financiën voor meer achtergrond hierover.

Gepost door: 
Lien Berton