Verslag Raad van Bestuur 15 maart 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 15 maart 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

  • De fase van de gesprekken met de politici is voltooid en wordt als positief geëvalueerd. Op de AV is er de volgende fase met de lancering van de publicatie (memorandum + standpunt partijen + terugblik huidige legislatuur) en bespreking op de AV (de minister verontschuldigt zich alsnog voor onze AV). De voorzitter vraagt de collega-bestuurders om zijn speech voor de AV door te nemen en feedback te bezorgen, zodat de speech door de RvB gedragen wordt.
  • De RvB bespreekt de toekomstige aanpak van VSF op vlak van vertegenwoordigingsdossiers. Daarbij zal aandacht zijn voor de opmaak van dossiers, het bespreken van in te nemen standpunten, het betrekken van de achterban en de informatie- en ondersteuningsrol van VSF. Deze principes zullen direct toegepast worden binnen twee prioritaire dossiers: CAO’s en wijziging decreet sportfederaties.
  • De RvB staat achter het partnership met ISB op vlak van de coördinatie van het project Sportwijk X, waarbij ISB de trekkersrol opneemt en VSF als partner betrokken wordt in de bovenlokale projectcoördinatie, met volgend aandachtspunt: het inhoudelijk scherp/SMART stellen van de doelstelling: wanneer is de coördinatieopdracht geslaagd? Dit kan gebeuren nadat we weten welke projecten geselecteerd zijn (en dus: wat de doelstellingen van die projecten zijn).
  • De RvB gaat akkoord met het voorstel van rapportering goed bestuur. De RvB vraagt om het HHR nog aan te passen, zodat bij de passage over ex aequo (verkiezing bestuurders) uiteindelijk per loting (en niet per type federaties of leeftijd) beslist wordt. Het HHR wordt, mits deze aanpassing, goedgekeurd. De gedragscode moet nog door een aantal bestuursleden ondertekend worden.
  • De RvB is positief over de realiseringen in 2018. Op vlak van vertegenwoordiging vindt de RvB het belangrijk om de algemene principes (zie eerder) vanaf nu te hanteren. De RvB gaat akkoord met het voorstel van om van volgende vertegenwoordigingsdossiers prioritair in te zetten op het opstellen van dossiers en dus het bespreken van (trajecten richting) gedragen standpunten, namelijk: werkgeversmaterie, decreet en Wetboek Vennootschappen & Verenigingen. De RvB voegt hier volgend dossier aan toe: btw-tarief voor sportaangelegenheden.
  • De RvB gaat akkoord met de voorgestelde tariefaanpassing dienstverlening voor sportclubs.
  • De RvB bespreekt het trekkingsrecht sociale maribel en formuleert een advies voor toekomstige aanpak op dit vlak.
  • VSF kwam toevallig te weten dat er een voorstel van decreetswijziging voorligt. Het management zal extra informatie inwinnen en de RvB op de hoogte stellen.
Gepost door: 
Sophie Cools