Verslag Raad van Bestuur 17 mei 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 17 mei 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • De VSF zal Sport Vlaanderen contacteren in functie van het Vlaams Regeerakkoord en om structureel overleg op te starten.
 • De VSF zal na de verkiezingen contacten leggen met politici in verband met het (Vlaams) regeerakkoord en de leden op de hoogte houden van de ondernomen acties. De aanpak ten aanzien van de nieuwe minister van Sport en de leden van de commissie Sport van het Vlaams parlement, wordt geagendeerd op de RvB juni.
 • Op vlak van loonbeleid beslist de RvB dat, gezien het huidige Paritair Comité en de huidige CAO opportuniteiten biedt, maar niet iedereen deze kent, in september een sessie georganiseerd wordt om federaties te informeren en ondersteuningsmogelijkheden toe te lichten. Dit zal in samenwerking met Sociare gebeuren. De RvB overliep op de bestuursvergadering gezamenlijk een bevraging van Sociare, over AV-dagen en loonbeleid en besprak welke standpunten VSF zou innemen. 
 • Wat betreft de oefening rond alternatieve financieringsmodellen (in concretisering van prioriteit 2 uit het VSF Memorandum) heeft VSF een werkgroep opgestart met enkele fiscalisten, om inhoudelijk voorbereidend werk te leveren. In deze oefening zal breder gedacht worden dan de taks shelter, en ook aan andere alternatieve financieringsmodellen gedacht/gewerkt worden. De werkgroep kan nog uitgebreid worden qua samenstelling, voor zover het om mensen gaat met een duidelijke (juridisch-fiscale) expertise.
 • De RvB besprak de finale aspecten uit de oefening rond de segmentering/categorisering binnen Sportwerk Vlaanderen en vroeg om enkele zaken na te gaan bij het management van Sportwerk Vlaanderen.
 • De RvB hield een bespreking, over de conclusies van de evaluatie- en functioneringsgesprekken van het management. Managers Pieter en Sophie verlieten hiervoor de vergadering. De RvB evalueert beide managers, en de onderlinge samenwerking, als positief en spreekt vertrouwen uit in het managementteam.
 • De RvB zal in juni een zelfevaluatie houden. In voorbereiding hiervan worden bestuurders gevraagd een online bevraging in te vullen.
 • De RvB bespreekt de vertegenwoordigingsmandaten van de VSF. De VSF gaat akkoord met het voorstel om een algemeen kader voor VSF-vertegenwoordigers op te maken.
 • Op 19 juni zal een eerste samenkomst met voorzitters en directeurs van de VSF-federaties/OSV’s georganiseerd worden. 
 • Op vlak van GDPR zal VSF de stand van zaken in dit dossier vragen.
 • VSF zal een dossier indienen binnen de subsidieoproep van de K. Boudewijnstichting (digitalisering).
 • De volgende bestuursvergadering wordt verschoven van 21 naar 19 juni.
Gepost door: 
Sophie Cools