Verslag Raad van Bestuur 19 juni 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 19 juni 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • In het kader van de zevende prioriteit uit het VSF Memorandum (wijziging decreet sportfederaties) maakt de RvB volgende afspraken:
  • Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen:
   • een aantal zaken die we op korte termijn (najaar 2019) kunnen aankaarten bij de nieuwe minister en Sport Vlaanderen, zaken die 1) breed gedragen en 2) niet concurrentieel zijn. We moeten ervoor gaan om die zaken zo snel mogelijk gewijzigd te zien. (nog te bespreken, maar bijvoorbeeld: financiële onzekerheden beleidsfocussen, nieuwe gesubsidieerde federaties zonder extra budget, indexering subsidie, planlast, budget voor sport, …) en
   • zaken die we grondig moeten doorspreken, die een inhoudelijke oefening vergen. (nog te bespreken, maar bijvoorbeeld: bevoegdheidsafbakening USF/MSF).
  • De RvB wil op vlak van bovenstaande punten, en dus dit dossier, enkel met zaken naar het beleid stappen indien deze besproken zijn met de leden-federaties. 
  • Een adviesgroep zal worden opgericht. Die bereidt de klankbordmomenten met alle leden voor en verwerkt nadien de binnengekomen input. De adviesgroep doet voorstellen aan de RvB. Samenstelling adviesgroep: mix van federaties klein/groot, ploeg/individueel, USF/MSF, bestuursleden VSF/niet-bestuursleden, …. Dit wordt concreet verder besproken op de RvB van augustus. Rol RvB: op basis van de input van adviesgroep (op basis van klankbord): finale beslissingen nemen qua inhoud + aanpak.
  • Het is cruciaal om niet enkel met de VSF-personeelsleden en -bestuurders onze punten aan te kaarten, maar zoveel mogelijk leden te activeren op dit vlak.
 • De RvB houdt een zelfevaluatie van de RvB. De bestuurders werden gevraagd om in aanloop van de vergadering anoniem een bevraging in te vullen. De resultaten worden overlopen en besproken, en er worden afspraken gemaakt.
 • In functie van het VSF Memorandum probeert het management de komende dagen/weken verder politieke contacten te leggen en gesprekken vast te leggen met politici. Op de VSF Meetup zal ook aan de leden gevraagd worden om de prioriteiten uit het Memorandum mee kenbaar te maken bij het eigen netwerk. Op de volgende RvB wordt beslist op welke manier we een eerste ontmoeting met de nieuwe minister en de leden van de commissie sport plannen.
 • De RvB bespreekt de opstart van de opmaak van het nieuw Topsportactieplan en de aanpak binnen VSF op dat vlak.
 • De RvB bespreekt de stand van zaken van het gezamenlijk tuchtorgaan grensoverschrijdend gedrag en hakt enkele knopen door (inhoudelijk, organisatorisch, …). Zo bekrachtigt de RvB de piste om naar 1 vzw te gaan met het Vlaams Dopingtribunaal. Er wordt deze zomer verder gewerkt met de betrokken experten en de leden worden nadien op de hoogte gebracht van de vorderingen.
 • De VSF is betrokken in een aantal dossiers op vlak van pesticiden en microplastics. De RvB vraagt dat de belangen van de betrokken federaties bevraagd en meegenomen worden en geeft mandaat voor de verdere gesprekken.
 • De RvB bespreekt de opstart van het proces voor de opmaak van het VSF beleidsplan 2021-2024.
Gepost door: 
Sophie Cools