Verslag Raad van Bestuur 30 augustus 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 30 augustus 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • De RvB besprak het gezamenlijk tuchtorgaan. De gesprekken met het VDT en BAS verlopen positief. Op de VSF Meetup komt een stand van zaken.
 • Wat betreft de begeleiding van de sportfederaties op vlak van tuchtreglementen (opdrachtgever: Sport Vlaanderen) zal STIBBE in september de 1-op-1-begeleiding voor de federaties opstarten.
 • De RvB bespreekt de nieuwe legislatuur en de aanpak richting de verkozen parlementsleden, de aan te duiden minister van Sport, kabinetsmedewerkers Sport en de leden van de commissie Sport van het Vlaams Parlement.
 • De RvB gaat akkoord met het voorstel van het management om persaandacht te genereren rond de positieve evolutie van de ledenaantallen in de Vlaamse sportclubs, gelinkt aan één of meerdere prioriteiten uit het VSF Memorandum.
 • De RvB wil in ruime betrokkenheid van de leden-sportfederaties en in twee fasen volgende zaken met betrekking tot het decreet bespreken:
  • een bespreking van zaken die we op korte termijn kunnen aankaarten bij het beleid en
  • een bespreking van zaken die we grondig moeten doorspreken en die een inhoudelijke oefening vragen vooraleer we deze (al dan niet) met het beleid bespreken.
   De eerste fase zal dit najaar plaatsvinden, zodat we bij eventuele consensus over aan te passen zaken in het decreet of (een van) de uitvoeringsbesluiten dit op korte termijn kunnen aankaarten, in functie van de nieuwe beleidsperiode voor sportfederaties (2021-2024). We mikken hierbij op zaken waarbij we snel consensus kunnen vinden tussen de leden-sportfederaties en die een duidelijke positieve impact op de werking van sportfederaties en/of sportclubs kunnen hebben.
  • De RvB beslist daarom om een adviesgroep op te richten, met als taak om:
   •    op basis van voorbereiding van het VSF-management zaken te filteren die moeten voorgelegd worden aan onze leden-sportfederaties,
   •    een plan van aanpak uit te werken en uit te voeren om de mening van de sportfederaties te kennen (bv. organiseren van een klankbordmoment,...) en tot een besluit te komen en
   •    op basis van het geleverde werk: tot een advies te komen voor de RvB van VSF.
   De adviesgroep maakt dus zelf geen inhoudelijke keuzes, maar bewaakt dat de input van de leden gehoord en gefilterd wordt, en een onderbouwd voorstel geformuleerd wordt aan de RvB van VSF. Aangezien de adviesgroep de RvB van VSF adviseert, kunnen bestuurders van VSF geen deel uitmaken van de adviesgroep. Dit item wordt sowieso een focuspunt op de volgende VSF Meetup (23 oktober).
 • VSF Intern
  • De RvB bespreekt de financiële forecast 2019 en het JAP en de begroting 2020.
  • De RvB bespreekt het statuut van de toegetreden leden binnen VSF.
  • De RvB neemt akte van het vertrek van de medewerker IT en processen. Het management heeft, volgens de afspraken, autonomie om hier een oplossing voor te vinden.
 • De RvB wil in de toekomst inzetten op het thema duurzaamheid/circulaire economie en vraagt om tijd te nemen om dit onderbouwd aan te pakken.
 • De RvB beslist om op vlak van het steunpunt Vrijwilligerswerk geen lid meer te blijven van de RvB en wel (actief) lid te blijven van de AV.
 • De RvB bespreekt de opstart van de opmaak van het Topsportactieplan V en wacht de eerstkomende stuurgroep topsport af.
 • De RvB stelt vast dat voor de dossiers rond pesticiden en microplastics gehandeld is binnen de principes die in juni afgesproken werden en geeft in dit dossier verder mandaat aan het management en vertegenwoordigers van de betrokken federaties. 
 • De RvB toont een grote appreciatie voor het geleverde werk vanuit Sport Vlaanderen op vlak van het Kennisplatform Sport. VSF en Sport Vlaanderen zullen samen infosessies organiseren (vanaf midden oktober).
Gepost door: 
Sophie Cools