Verslag Raad van Bestuur 7 december

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 7 december 2018. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • De aanwezige bestuurders verklaren zich akkoord met het memorandum en ondertekenen het begeleidend schrijven. Het memorandum wordt gecommuniceerd aan de leden, politici en partnerorganisaties.
 • De RvB stelt dat de CAO (barema’s) niet compatibel is met de huidige regelgeving via het decreet en dat dit dossier dringend moet aangekaart worden.
 • Inzake goed bestuur beslist de RvB om op vlak van goed bestuur een aantal concrete zaken aan te pakken, zodat VSF nog beter scoort op de harde indicatoren goed bestuur. Het gaat bijvoorbeeld om het voorleggen van bestuursprofielen (minstens voorzitter, ondervoorzitter en bestuurslid) aan de AV, opstellen van een procedure voor verloop van de bestuursvergaderingen, opmaken van een bevoegdheidsverdeling tussen de RvB en management en het opmaken van een gedragscode (inclusief geschenkenregeling en belangenconflicten) voor bestuurders, directie en personeel.
  Het management doet concrete voorstellen op dit vlak tegen de RvB van februari.
 • MOEV vraagt aan VSF om in de RvB te zetelen. VSF heeft in 2015 haar ontslag in de RvB van MOEV gegeven. In het vernieuwde decreet rond de organisatie van schoolsport wordt de organisatie (in concreto MOEV) verplicht om in de statuten op te nemen dat o.a. VSF deel moet uitmaken van de AV of RvB. De RvB wil in eerste instantie een reactie geven richting de kabinetten Sport en Onderwijs. Daarbij zal gesteld worden dat wij verbaasd zijn dat wij verplicht worden in een RvB of AV te zetelen, zonder hierover geconsulteerd te worden. In communicatie met MOEV vragen we om meer informatie (zowel algemeen, bv. over de werking van de RvB, als inhoudelijk).
 • Aan IF IC zal gemeld worden dat de context van de federaties is gewijzigd, dat wij uitgaan van een autonoom personeelsbeleid en de functioneringsprofielen bij onze federaties die zeer divers zijn (en wij daarom geen voorstander zijn van generieke profielen) en dat de sector/achterban overbevraagd is en er nu geen tijd/mankracht is om mee te werken aan volgende stappen in dit proces (opmaken/aanpassen functieclassificatie sport).
 • Ludwig Peetroons wordt aangeduid als nieuwe vertegenwoordiger in de RvB van EU Sportlink.
 • Sportwijk X is een potentieel nieuw project vanuit de overheid/het kabinet Sport, met als doelstelling(en) sportclubs te laten samenwerken om 1) efficiëntiewinst te creëren door organisatorische taken te bundelen, 2) het sportaanbod te optimaliseren en 3) de werking van sportclubs te verbreden naar maatschappelijke doelstellingen. De RvB stelt dat voor de derde doelstelling meer expertise zit bij de lokale overheden en de experten die zijn uitgenodigd. Op vlak van de eerste twee doelstellingen zijn clubondersteuners, federaties en VSF/Dynamo Project dan weer relevant. De VSF zal enkele mensen voorstellen voor de eerste samenkomst van het expertenoverleg, waartoe VSF werd uitgenodigd. Nadien zal hierover gerapporteerd worden aan de RvB.
 • AV op 21 maart, Antwerpen of Brussel. 
 • RvB 26/4 wordt verschoven naar de vrijdag nadien: 3 mei.
 • De VSF zal een brief sturen naar de minister om Eddy De Smedt tijdelijk als extern expert/consulent in de task force topsport voor te stellen. 
 • De RvB bespreekt het aantal VTE binnen het trekkingsrecht sociale maribel en neemt enkele beslissingen omtrent de invulling van dit trekkingsrecht voor VSF voor de komende vier jaar. De RvB vraagt aan het management om de betrokken federaties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
Gepost door: 
Sophie Cools