Verslag Raad van Bestuur 7 oktober 2019

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd.

In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 7 oktober 2019. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

 • Peter De Voght (Axitect) kwam toelichting geven over de invulling van de opdracht die hem gegund is: “matchmaker sport en bedrijven”. De RvB geeft volgende input/stelt enkele vragen.
  • De RvB staat positief tegenover het idee om de bedrijfs- en sportwereld dichter bij elkaar te brengen en enkele ideeën/insteken van Axitect.
  • De RvB heeft echter problemen met een aantal essentiële insteken en betreurt dat federaties door het beleid niet betrokken zijn bij het uitdenken van dit project. 
  • Er worden enkele concrete afspraken gemaakt, waaronder een samenkomst met een groep sportfederaties.
 • De RvB bespreekt het Vlaams Regeerakkoord. Het is onduidelijk wat de budgettaire impact is, zowel positief (topsport? VTS?) als negatief (besparingen op subsidies?). De RvB beslist om een reactie op het Regeerakkoord te formuleren eens er meer duidelijkheid is op de budgetten (dit gebeurde nadien ook effectief: https://www.vlaamsesportfederatie.be/nieuws/vsf-ziet-kansen-en-bedreigin...). De RvB bevestigt daarnaast de reeds gekozen strategie voor contact met de minister, het kabinet en de commissieleden sport.
 • De RvB bespreekt het toekomstige voorzitterschap van de RvB/VSF.
 • De RvB beslist om inzake GDPR/DPO:
  • een subsidiërings-/financieringsvoorstel in te dienen bij Sport Vlaanderen inzake een gezamenlijke DPO.
  • een beperkte rol op te nemen inzake de privacy-aspecten van het atleetvolgsysteem van Sport Vlaanderen.
 • De RvB beslist om als VSF op de Hoge Raad Vrijwilligers het verenigingswerk
  • positief te evalueren voor de sportsector en
  • enkele (praktische) verbeterpunten aan te geven.
 • De RvB is positief over het idee van het VSF-team en enkele federaties om een federatieoverschrijdend project op te starten rond het vooropgestelde doel: het uitdagen en samenbrengen van de jonge gemotiveerde leden om clubengagement aan te gaan en op die manier hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren binnen de bestaande club- en/of federatiewerking. De RvB is voorstander van een bottom up-aanpak. Het VSF-team werkt dit verder uit, waarbij alle federaties die dat willen betrokken zullen worden en er een subsidievoorstel wordt opgemaakt ten aanzien van Sport Vlaanderen.
 • De RvB bespreekt het project shared services en bevestigt het belang van dit project voor de federatiesector en binnen de werking van VSF (ook op lange termijn). geeft mee dat per shared service gezocht mag worden naar de beste oplossing.
 • De RvB krijgt een stand van zaken van het gezamenlijk tucht- en onderzoekorgaan. Op de RvB van november zal een volgende stand van zaken gegeven worden, aangezien in oktober heel wat belangrijke gesprekken gepland staan.

 

Gepost door: 
Sophie Cools