Verslag Raad van Bestuur 9 november 2018

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. In dit nieuwsbericht lees je welke zaken besproken en beslist werden op de Raad van Bestuur van 9 november 2018. De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

  • Op vlak van het VSF memorandum voerde de RvB de laatste wijzigingen door. De eerste resultaten uit de impactbevraging werden daarbij doorgenomen. Het memorandum kent een unanieme draagkracht binnen de RvB van VSF. Het memorandum zal in december bezorgd worden aan de federaties, partners en politiek.
  • De RvB beslist om de ondersteuning voor EU Sportlink voort te zetten voor 2019 en 2020, en formuleert daarbij enkele voorwaarden.
  • Er zal mogelijks een nieuw project opgezet worden, op vlak van shared services voor (kleine uni)sportfederaties. De RvB bepaalt de krachtlijnen en geeft enkele aandachtspunten mee. Eens er zekerheid is over het project en de middelen, zal concreet gecommuniceerd worden aan de federaties.
  • De RvB wil de problematiek van de huidige CAO aanpakken en bespreekbaar maken. De RvB zal voorbereidend werk leveren binnen dit dossier, vooraleer met de achterban in overleg te gaan. 
  • De RvB draagt Lien Berton (en in tweede instantie Pieter Hoof) voor als vertegenwoordiger in de Hoge Raad Vrijwilligers (hersamenstelling).
  • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: de RvB wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Van zodra er meer concrete info is, zullen de federaties en clubs worden geïnformeerd en zal er ondersteuning opgestart worden.
  • De RvB van VSF geeft feedback over de aanpassing van het uitvoeringsbesluit (BVR) bij ons decreet, naar aanleiding van de decreetwijziging deze zomer op vlak van grensoverschrijdend gedrag.

- Het is positief dat de huidige maatregelen in het besluit opgenomen worden. Ook de formulering sluit aan bij de huidige aanpak en manier van werken op het terrein. Op die manier wordt gekozen voor continuïteit van beleid en kunnen de federaties verder werk maken van hetgeen ze opgestart hebben.

- Het besluit probeert enkele ongelukkige keuzes uit het decreet recht te trekken. De RvB vindt de voorstellen binnen het BVR op zich dan ook positief, bijvoorbeeld op vlak van de API. Maar: het decreet vormt op zich een probleem. De RvB vraagt dan ook een wijziging van het decreet, waarbij voorafgaand overleg nodig is.

- De Vlaamse Sportfederatie stelt vast dat door de wijzigingen aan het decreet en aan het besluit extra (decretale) verplichtingen worden opgelegd aan de federaties. Om dit goed te doen is er voldoende mankracht, tijd en budget nodig. We stellen vast dat dat op vandaag bij heel wat federaties geen evidentie is. Dat federaties hun verantwoordelijkheid moeten opnemen op vlak van integriteit is duidelijk en evident. Maar laat het ook duidelijk zijn dat de draagkracht van de federatie voldoende groot moet zijn om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen.

  • VSF en ISB hebben plannen richting een vernieuwde samenwerking op vlak van sportclubondersteuning en het platform sportclubondersteuning. Dit wordt nu voorgelegd aan de werkgroep van het platform. De RvB vindt dit een positief verhaal. 
  • De vergaderkalender voor 2019 wordt vastgelegd (datums + vaste inhoudelijke punten)
Gepost door: 
Sophie Cools