Verslag Raad van Bestuur VSF maart

De verslagen van de RvB van VSF zijn online te vinden en via de nieuwsbrief brengen we onze leden graag op de hoogte van wat er besproken en beslist werd...

De RvB in maart was de laatste van de bestuursploeg 2014-2018. Je vindt de verslagen van de bestuursvergaderingen op deze webpagina. Volgende zaken werden op 23 maart besproken en beslist:

Opvolging vorige vergaderingen

  • In december stuurde de VSF een nota rond sportpromotie en een aantal andere topics aan Sport Vlaanderen. De RvB zal binnenkort uitgenodigd worden om deze te bespreken met Sport Vlaanderen.
  • Er zijn geen nieuwe zekerheden of feiten te melden op vlak van het dossier verenigingswerk. De RvB blijft er een probleem in zien dat tewerkgestelde sportbegeleiders pas na een sperperiode zouden mogen gebruik maken van het nieuwe statuut.
  • Intussen is er een overleg geweest tussen VSF en de leidend ambtenaar en betrokken afdelingshoofden (subsidiëring en sportkaderopleiding) over de gerezen problematiek rond het gebruik van de rijksregisternummers en de daaraan gekoppelde verplichting tot het inschakelen van een veiligheidsconsulent. Op de infosessie voor sportfederaties van 7 maart ll. werd door Sport Vlaanderen het engagement uitgesproken om, samen met VSF en onze expert, deze problematiek aan te pakken en de nodige stappen te ondernemen richting Privacycommissie met het oog op het bekomen van een duidelijke, werkbare oplossing voor de sportfederatiesector. De piste van 1 veiligheidsconsulent voor de sector, op basis van de algemene machtiging in het decreet, werd hierbij genoemd. VSF volgt dit verder op en vraagt welke de concrete volgende stappen zijn die Sport Vlaanderen onderneemt.
  • De VSF maakt momenteel werk van een gezamenlijke tuchtcommissie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor federatie die hier willen in mee stappen. De RvB vraagt in het vervolg van dit verhaal om: 1) Duidelijk uit te klaren voor welke zaken dit gezamenlijk orgaan wel en niet bevoegd kan zijn (bv. wedstrijden, selecties, pesten, … lijken geen gezamenlijk te behandelen materies), en voor welk soort zaken je al dan niet een borg of kosten vraagt, en aan wie. en 2) Uit te klaren in welke mate verwacht kan worden dat een (lid van een) club zich conformeert met de reglementen van de federatie (voor clubgerelateerde activiteiten).
  • In het kader van het Onderzoeksplatform Sport blijft de RvB bij haar beslissing om niet te participeren aan de klankbordgroep en het onderzoek rond beleidsmonitoring. De RvB is absoluut bereid actief mee te werken wanneer ons om input gevraagd wordt voor toekomstige vragen naar (wetenschappelijk) onderzoek. 

Evaluatie flexibel werken VSF

De VSF werkt sinds een klein jaar met enkele aspecten van flexibel werken. Er gebeurde een evaluatie die besproken werd met de RvB.

Einde mandaat bestuursploeg VSF

De RvB blikte terug en vooruit. De bestuurders bedankten elkaar voor de constructieve samenwerking.

Gepost door: 
Sophie Cools