Verslag Raad van Bestuur juni

Via de nieuwsbrief brengen we onze leden proactief op de hoogte van wat in de bestuursvergaderingen van VSF beslist werd. Onderstaande zaken werden op de Raad van Bestuur van 14 juni beslist.

 • De RvB beslist om ook deze beleidsperiode te werken via een Dagelijks Bestuur, waarbij krijtlijnen worden afgesproken op vlak van bevoegdheden van de RvB, het DB en het management. Het DB wordt als volgt verkozen en samengesteld: Lode Grossen (voorzitter), Martine Verheyen (ondervoorzitter) en Koen Umans (bestuurder).
   
 • In opvolging van de beslissing van algemeen manager Geraldine Mattens om de VSF te verlaten, neemt de RvB de beslissing om dezelfde koers te blijven varen met het VSF-team, in vertrouwen en goede samenwerking met een tweekoppig managementteam bestaande uit Pieter Hoof en Sophie Cools. Pieter zal verantwoordelijk blijven voor de clubondersteuning binnen VSF, waarnaast hij ook de zakelijke, financiële en organisatorische verantwoordelijkheid op zich neemt. Sophie was reeds verantwoordelijk voor de federatieondersteuning binnen VSF en wordt eindverantwoordelijke voor alle vertegenwoordigingsaspecten van de organisatie. Zie ook dit nieuwsbericht.
   
 • De RvB beslist om, in het kader van transparantie en ledengerichtheid, de federaties die zelf recht hebben op hun trekkingsrecht sociale maribel, maar dit momenteel niet opnemen ten voordele van VSF, hiervan proactief op de hoogte te brengen. Op een volgende, extra, bestuursvergadering zal beslist worden op welke manier VSF in de toekomst omgaat met het trekkingsrecht sociale maribel. Dit gezien de huidige ronde ter beschikkingsstellingen aan de federaties in 2019 afloopt.
   
 • De RvB bespreekt de loonproblematiek binnen de sector, sinds de wijziging van het decreet en het wegvallen van de (geïndexeerde en op basis van anciënniteit berekende) personeelssubsidies. Een memorandum namens VSF en bespreking van aanpassingen van het huidige decreet dringt zich op (RvB najaar).
   
 • Dynamo Project zal werk maken van nieuwe ondersteuningsmogelijkheden, zijnde via screencasts enerzijds en een online betalingsmodule anderzijds.
   
 • In functie van het op te maken beleidsplan van Sportwerk Vlaanderen, werden principes besproken, zodat de vertegenwoordigers van de federaties een gedragen standpunt kunnen innemen. De RvB vraagt dat de VSF fungeert als interface tussen Sportwerk Vlaanderen en federaties (en clubs), zowel in functie van vertegenwoordiging als in functie van ondersteuning, aangezien veel federaties de (bredere) werking en dienstverlening van Sportwerk Vlaanderen niet kennen.
   
 • Lode bedankt Geraldine namens de Raad van Bestuur voor haar jarenlange inzet en expertise, en overhandigt een bos bloemen.

De verslagen van de bestuursvergaderingen kan je hier nalezen.

Gepost door: 
Sophie Cools