Coronacrisis: Invloed corona op beleidsfocus sportkampen

03/04/2021 - 17:05

Op welke manier zal Sport Vlaanderen omgaan met de voorwaarden en verplichtingen rond de beleidsfocus sportkampen?

Algemeen

 • Het allerbelangrijkste bij het organiseren van de sportkampen is het garanderen van de veiligheid en het plezier van de deelnemers. Ook bij het organiseren van sportkampen binnen de beleidsfocus sportkampen moeten in eerste instantie de coronamaatregelen gerespecteerd worden (sporten in tijden van corona). De huidige voorwaarden en verplichtingen binnen de beleidsfocus sportkampen blijven behouden. Indien een sportfederatie op voorhand vaststelt dat bepaalde aspecten niet kunnen gerealiseerd worden, dan moet de status van het sportkamp via het online platform aangepast worden (“Afgelast” of “De sportfederatie wenst geen subsidies voor dit sportkamp”). Voor de meeste sportkampen kan echter perfect (mits extra inspanningen) rekening gehouden worden met zowel de coronamaatregelen als de verplichtingen binnen de beleidsfocus. Indien omwille van onvoorziene omstandigheden of praktische zaken op voorhand, tijdens of na het sportkamp er zich een probleem stelt, zal Sport Vlaanderen hier flexibel mee omgaan.

Concrete aspecten

 • Ondanks de opgelegde coronamaatregelen moeten vier uur begeleide sportactiviteiten per dag worden voorzien. Deelnemers kiezen en schrijven immers in voor een sportkamp. Het is in het belang van de deelnemers en van de sportfederatie dat de sportfederatie hiervoor een programma opstelt dat hiermee rekening houdt. Indien men op voorhand vaststelt dat de vier uur begeleide sportactiviteiten per dag niet haalbaar zijn, kan het sportkamp niet gesubsidieerd worden. Indien er tijdens het kamp onverwachte coronagerelateerde omstandigheden zijn, dan zal Sport Vlaanderen zich flexibel opstellen. Extra pauze (om te drinken, maar bijvoorbeeld ook om hygiënische redenen) tijdens de sporturen zijn aan te raden en dus zeker toegelaten.  
  Rekening houdende met de organisatie van de maaltijden in verschillende shiften, om contact tussen bubbels te vermijden, kan de vier uur begeleide sportactiviteit per dag voor elke groep anders ingepland worden. Een duidelijke groepsindeling en een gedetailleerd programma zijn essentieel om de organisatie van de maaltijden en de sporturen in goede banen te leiden.
  Indien het onmogelijk is om voor het regenprogramma de nodige accommodatie beschikbaar te houden, mag de sportfederatie op dat moment beslissen om eerst een nevenactiviteit in te plannen en daarna de gemiste sporturen in te halen. Indien het inhalen van de sportactiviteit niet mogelijk blijkt, zal dat blijken bij het opstellen van het regenprogramma. Neem in dat geval op voorhand contact op met Sport Vlaanderen. We herhalen het principe dat het beoogde programma moet voldoen aan de bepalingen, maar dat we flexibel zijn bij onvoorziene coronagerelateerde omstandigheden die tijdens het kamp opduiken.
   
 • Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de sportkampen plaatsvinden in internaatsverband. Het kamp moet dan ook aangekondigd en georganiseerd worden als een internaatskamp. Omwille van de bezorgdheid over de gezondheid van hun kind, is het mogelijk dat sommige ouders niet willen dat hun kind blijft overnachten. Zolang dit enkele deelnemers per sportkamp betreft, kan dit voor Sport Vlaanderen en zullen ook deze deelnemers meetellen om het aantal subsidieerbare lesgevers te berekenen en om desgevallend de subsidie per deelnemer uit een kansengroep te berekenen. Het is evenwel  niet de bedoeling om voor deze deelnemers andere deelnameprijzen te hanteren. Het aantal effectief aanwezige deelnemers op de startdatum van het sportkamp zal bepalen of het sportkamp al dan niet in aanmerking komt voor subsidiering en hoeveel lesgevers er kunnen gesubsidieerd worden. Dit is een algemene toepassing, die los van corona reeds gehanteerd werd.
   
 • De controles ter plaatse, door Sport Vlaanderen, blijven van toepassing. De controles worden niet op voorhand aangekondigd. De coördinatoren en consulenten van de promotiediensten van Sport Vlaanderen zullen uiteraard alle maatregelen tegen corona respecteren tijdens hun bezoek aan de kampplaats. Indien een sportfederatie op voorhand problemen ziet waardoor een controle op een specifieke kampplaats niet zou kunnen doorgaan, kan dit op voorhand doorgegeven worden. Een weigering tot controle kan niet en zal door de commissie sportkampen beoordeeld worden.
   
 • Bij vermoeden of vaststelling van een coronabesmetting moet het stappenplan "wat te doen bij een zieke deelnemer" opgevolgd worden. Indien het kamp door ziekte van een deelnemer of lesgever, al dan niet corona gerelateerd, stopgezet wordt zal de commissie sportkampen oordelen over de subsidieerbaarheid van het sportkamp. Neem in dat geval zeker contact op met Sport Vlaanderen.
   
 • Via de beleidsfocus sportkampen komen alleen de gekwalificeerde lesgevers en de deelnemers uit kansengroepen in aanmerking voor subsidiëring, op voorwaarde dat de regelgeving gerespecteerd wordt. Voor alle andere kosten zijn er vanuit de beleidsfocus sportkampen geen middelen voorzien. Zelfs het 100% subsidiëren van de gekwalificeerde lesgevers kan niet gegarandeerd worden.
   
 • Er kunnen geen extra sportkampen, die niet voor 1 februari via het online platform doorgegeven werden, aangevraagd worden voor subsidiëring. Alleen sportkampen die omwille van corona geannuleerd zijn mogen verplaatst worden mits het behouden van de aangeboden sporttak(ken).
   
 • Indien mogelijk en voor zover de accommodatie dat toelaat, mogen indoorsporten uitzonderlijk buiten georganiseerd worden.
   
 • De documenten over het sportkamp moeten 10 dagen voor de start van het sportkamp opgeladen worden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden aan Sport Vlaanderen. De deelnemerslijst en het gedetailleerde programma moeten in elk geval voor de start van het kamp opgeladen worden. Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat voor de financiële verantwoording van de sportkampen uiterlijk twee maanden na afloop van het kamp bepaalde stukken aan Sport Vlaanderen moeten bezorgd worden. Hier voorziet Sport Vlaanderen geen flexibiliteit meer. Ten laatste twee maand na de kampperiode moet de afrekeningstabel ingevuld zijn en de nodige documenten opgeladen zijn via het online platform.

Meer informatie: Kris Noël (Sport Vlaanderen) - kris.noel@sport.vlaanderen - 02 209 45 63 - 0493 31 78 18