Vlaamse Sportfederatie vraagt steunmaatregelen voor georganiseerde sportsector

De Vlaamse Sportfederatie schreef vandaag Vlaamse en federale ministers aan met een overzicht van mogelijke maatregelen die op korte termijn de negatieve financiële impact van de coronapandemie zowel op niveau van de clubs als van de sportfederaties kunnen verzachten. Daarnaast engageert de Vlaamse Sportfederatie er zich toe om nog andere mogelijkheden diepgaand te onderzoeken, en deze op een later tijdstip te bezorgen.

De Vlaamse Sportfederatie deelt de grote bezorgdheid over de evolutie van de COVID-19 pandemie en heeft begrip de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding ervan tegen te gaan. De impact van COVID-19 laat zich steeds meer voelen in de georganiseerde sportsector, niet enkel in het sportieve domein. De negatieve financiële impact van deze crisis groeit en groeit, en sportfederaties hebben nu eenmaal geen buffer om dit op te vangen.

De Vlaamse Sportfederatie wil samen met het beleid zoeken naar oplossingen op korte termijn en bezorgde Vlaamse en federale ministers een overzicht van nodige maatregelen.

Voorzie een extra impuls via de beleidsfocus jeugdsport

Met de beleidsfocus jeugdsport ondersteunt de Vlaamse Regering sportfederaties om meer en betere jeugdsportprojecten op clubniveau te realiseren. Sportfederaties moeten de ontvangen financiële middelen verdelen onder hun clubs die in jeugdwerking investeren en dienen minstens 25% eigen financiering in te brengen. Deze beleidsfocus verhoogt de kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportclubs en de jeugdsportparticipatie. De voorbije jaren waren er nooit voldoende middelen om volledig tegemoet te komen aan de aanvragen.

VSF vraagt minister Ben Weyts om de middelen voor de beleidsfocus jeugdsport te verhogen, en zo sportclubs die investeren in jeugdwerking extra rechtstreeks te ondersteunen. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat voor de eigen financiering door sportfederaties een plafond bereikt is.

Voorzie een extra noodfonds voor de huidige golf van maatregelen

Toen de corona-pandemie dit voorjaar uitbrak, heeft de Vlaamse Regering een noodfonds voorzien waar de verenigingen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport middelen werden aangereikt, te verdelen via de lokale overheden. We stellen op het terrein vast dat de middelen welke moeten doorvloeien naar de sportsector ruimschoots ontoereikend zijn én de clubs vaak laattijdig of zelfs niet (!) bereiken. Dit verontrust ons. In deze zin durven we aandringen dat een injectie deze keer via de sportfederaties verdeeld kan worden: wij maken ons sterk dat deze middelen dan snel, gericht en integraal aan de clubs zullen uitgekeerd worden.

Sportclubs maken immers deel uit van het DNA van Vlaanderen en worden momenteel in hun voortbestaan bedreigd. Zij hebben geen winstoogmerk en zijn geen commerciële entiteiten. Vrijwilligers geven er de brui aan, en of zij na de COVID-19 crisis de activiteiten zullen heropnemen is geen evidentie, terwijl nu net sport een zéér belangrijke rol speelt bij de herlancering van de maatschappij in deze barre tijden. Het sociale netwerk en de mentale en fysieke gezondheid moeten hersteld worden.

VSF vraagt de Vlaamse Regering om ingevolge de maatregelen van de voorbije dagen ook voor de georganiseerde sportsector een bijkomend noodfonds te voorzien waaruit verliezen gecompenseerd kunnen worden. VSF vraagt specifieke aandacht voor sportclubs en sportfederaties die het hardst getroffen worden door de maatregelen.

Behoud het verenigingswerk

Het verenigingswerk biedt sportclubs dé oplossing om trainers, begeleiders en scheidsrechters op een wettelijke manier te vergoeden voor hun groot engagement. 

Op 23 april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving onbelast bijklussen waaronder het verenigingswerk valt. Dit betekent dat het verenigingswerk, zoals het vandaag actief is, uitdooft op 31 december 2020. Het nieuwe regeerakkoord van de federale regering, dat op 30 september 2020 werd voorgesteld, stelt "We voeren in overleg met de betrokken sectoren een nieuwe regeling inzake verenigingswerk in, die in werking zal treden op 1 januari 2021. We houden hierbij rekening met de opmerkingen gemaakt door het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 23 april 2020." Op 9 oktober 2020 gaf de Raad van State een negatief advies over een voorliggend wetsontwerp om het onbelast bijklussen in een aangepaste vorm te behouden.

VSF vraagt alle politieke partijen om een federale oplossing voor het verenigingswerk volmondig te ondersteunen zodat een nieuwe regeling op 1 januari 2021 kan in voege gaan.

Behoud de vrijstelling patronale RSZ eerste werknemer

De wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, voorziet dat werkgevers voor hun eerste werknemer vrijgesteld worden van patronale basisbijdragen gedurende de volledige tewerkstellingsperiode. Deze maatregel is uitermate geschikt om sportclubs en -federaties te stimuleren tot een volgende stap in professionalisering. Deze maatregel eindigt momenteel op 31 december 2020. Het nieuwe regeerakkoord van de federale regering, dat op 30 september 2020 werd voorgesteld, stelt “De vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer zal worden verlengd na 2020”.

VSF vraagt alle politieke partijen om een onmiddellijke verlenging van deze federale maatregel te ondersteunen.

Gepost door:
Pieter Hoof