01/06/2021

GDPR QuickScan

Een privacy foto van je sportfederatie

De nieuwe regelgeving rond privacy (GDPR) werd in mei 2018 van kracht. In de aanloop ervan was veel te doen rond de wettelijke verplichtingen. Maar wat is de huidige status? Is de sportfederatie correct bezig en de goede weg ingeslagen? Of zijn er risico’s die we verkeerd inschatten?

Via de GDPR QuickScan biedt de Vlaamse Sportfederatie een analyse aan die samen doorlopen wordt, om te proberen een algemeen beeld van de federatie te vormen op het vlak van privacy, of er opvallende risico’s zichtbaar zijn, en waar de sportfederatie door kleine aanpassingen een grote winst kan maken op privacy vlak.

Verloop

De GDPR QuickScan bestaat uit verschillende fases:

  • Externe scan: nazicht of er tekortkomingen zijn die extern opvallen
  • Register: in contact met de federatie doorlopen we de verplichte documenten, en controleren of daar direct zichtbare tekortkomingen of fouten in zitten. Het register dient meegestuurd te worden met de aanvraag voor de GDPR QuickScan.
  • Interview: in contact met de federatie worden een aantal basisprincipes afgetoetst met de dagelijkse werking. Hierbij is het best een medewerker aan te duiden die een goed zicht heeft op de werking van de federatie, en liefst ook voeling heeft hoe met privacy wordt omgegaan.

In een verslag krijg je zicht op de eerste resultaten, aanbevelingen die dadelijk kunnen gegeven worden, of grote risico’s die momenteel bestaan.

Tarief

Sportfederatie, lid van VSF:

  • gratis, beperkt tot één per federatie
    richtduur: interview van 2 uur, met voorafgaande analyse documenten en opmaken verslag nadien..
  • Indien extra tijd nodig voor het interview: € 100 (incl btw) extra per uur

Verdere stappen

Na deze GDPR QuickScan kunnen verdere stappen gezet worden om het privacybeleid eventueel bij te sturen en verder uit te werken. 

Dit kan onder eigen beheer met gebruik van templates, via begeleiding of door het volgen van een opleidingstraject met de DPO van de Vlaamse Sportfederatie. Er wordt daarbij vooral gewerkt op praktische implementatie van good practices, en het documenteren van de ondernomen acties. Planning en tarief hiervoor is nog te bepalen, na afronden quickscans.

Om je GDPR QuickScan te kunnen aanvragen moet je geregistreerd en ingelogd zijn als medewerker van een erkende federatie.

Contactpersoon: Piet - 09 243 12 90