Welke stappen zet VSF in het dossier topsport?

Laatste update: 10 oktober 2018

Sportfederaties en sportclubs vertegenwoordigen is één van de strategische doelstellingen van VSF. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit onze positie, en samen met onze leden, impact kunnen realiseren. Daarbij focussen we op een aantal dossiers. We communiceren duidelijk over de stappen die we zetten, ook als ze geen vruchten afwerpen. We vinden die communicatie belangrijk: om onze leden op de hoogte te brengen én om hen mee te activeren, zodat iedereen actief mee kan inzetten op de kracht van de sportsector.

Topsport

De VSF vertegenwoordigt de topsportfederaties ten aanzien van het beleid. Dat gebeurt via twee structurele organen (Taskforce en Stuurgroep topsport), via enkele organen op vlak van topsportscholen en via informeel overleg.

 • Binnen VSF vertegenwoordigen Lode Grossen (Voorzitter) en Sophie Cools (Manager Vertegenwoordiging en federatieondersteuning) de topsportfederaties in de Taskforce topsport.
 • Binnen VSF zijn Koen Umans (Bestuurder) en Sophie Cools (Manager Vertegenwoordiging en federatieondersteuning) afgevaardigd voor de topsportfederaties in de Stuurgroep Topsport.

Het Vlaams topsportbeleid stoelt op twee belangrijke documenten: het decreet sportfederaties + uitvoeringsbesluit topsport enerzijds en het Topsportactieplan Vlaanderen anderzijds. 
Via de website van Sport Vlaanderen vind je informatie over het Topsportactieplan Vlaanderen, de Taskforce en Stuurgroep topsport. Daarnaast vind je er informatie over projecten voor topsporters en trainers, sportwetenschappelijke ondersteuning, enz.

Standpunt VSF

De VSF zat mee aan tafel bij de opmaak van het Topsportactieplan IV en ijvert dan ook voor de realisatie van het Topsportactieplan.
Daarnaast werd in 2017 een klankbordgroep topsportfederaties opgericht. De VSF vindt het belangrijk om, via deze klankbordgroep, de vinger aan de pols te houden en te horen wat leeft op het terrein. Op die manier wordt een betere link gelegd tussen de topsportfederaties en het topsportbeleid, in het kader van een optimale realisatie van het Topsportactieplan IV en een optimale samenwerking op het terrein. Volgende thema's werden als prioritair aangeduid, en worden verder via de klankbordgroep besproken:

 • Budget topsport 
 • Wetenschappelijk(e) begeleiding/onderzoek 
 • Opleiding topsporttrainers
 • Planlast
 • Projectmatige ondersteuning
 • Dossierbeheerders vs. high performance managers
 • Topsportcommissie: pro forma of een meerwaarde
 • Denkoefening Vlaams vs. nationaal
 • Subsidies: communicatie toekenning topsportsubsidies + invloed van (onzekerheid) basissubsidies op de topsportwerking

Suggesties? Vragen?

Contacteer Sophie Cools: sophie@vlaamsesportfederatie.be of 09 243 12 90