Structuur

Binnen de klassieke vzw-structuur van de VSF, is extra aandacht besteed aan de inspraakmogelijkheden voor de leden. De VSF wenst op alle niveaus van haar werking immers een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij haar leden.

VSF-leden hebben inspraak in het beleid van de VSF via volgende kanalen:

 • De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit 13 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties, waarbij elke groep een evenredige vertegenwoordiging heeft gekregen: 5 USF-bestuurders, 5 MSF-bestuurders, 2 OSV-bestuurders en 1 onafhankelijke voorzitter.
   
 • Via de cellen krijgen de federaties de kans om regelmatig input te geven aan de VSF rond actuele beleidsthema's. Er is een Cel Unisportfederaties (cel USF), een Cel Multisportfederaties (cel MSF) en een Cel Organisaties voor Sportieve Vrijetijdsbesteding (cel OSV). Een cel wordt doorgaans samengeroepen door de bestuursleden in samenspraak met de directie, maar kan ook op verzoek van enkele leden plaatsvinden. Elke cel komt jaarlijks zo'n twee à vier keer samen.
   
 • Jaarlijks houdt de VSF meerdere bevragingen bij haar leden over specifieke thema's.
   
 • Via een federatiebezoek tracht de VSF de band met haar leden te versterken. We komen jaarlijks, op verzoek van een federatie of op eigen initiatief, op bezoek bij ongeveer tien leden. We bekijken tijdens het gesprek welke specifieke noden de federatie heeft, leggen onze dienstverleningsmogelijkheden uit en vragen algemene input voor onze werking.
   
 • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...