Structuur

Binnen de klassieke vzw-structuur van de VSF, is extra aandacht besteed aan de inspraakmogelijkheden voor de leden. Dat gebeurt door (meestal themagebonden) ad hoc klankbordgroepen en inspraakmomenten. Deze zijn niet formeel opgenomen in de structuur van de organisatie, maar vinden in de praktijk regelmatig plaats. 

VSF-leden hebben inspraak in het beleid van de VSF via volgende kanalen:

  • De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit 12 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties, waarbij elke groep een representatieve vertegenwoordiging heeft: 7 USF-bestuurders, 4 MSF-bestuurders, 1 OSV-bestuurders.
     
  • Jaarlijks houdt de VSF meerdere bevragingen bij en inspraakmomenten met haar leden over specifieke thema's.
     
  • Via een federatiebezoek tracht de VSF de band met haar leden te versterken. We komen jaarlijks, op verzoek van een federatie of op eigen initiatief, op bezoek bij ongeveer twintig leden. We bekijken tijdens het gesprek welke specifieke noden de federatie heeft, leggen onze dienstverleningsmogelijkheden uit en vragen algemene input voor onze werking.
     
  • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...