Thema's

De VSF streeft naar een sterke vertegenwoordiging van de sportfederatiesector, via een vertegenwoordiging in de organen die een belangrijke impact hebben op sporttakoverschrijdende beleidsbeslissingen. Voor deze vertegenwoordiging duidt de VSF, waar...Read more
De VSF is ervan overtuigd dat een sterke sportfederatiesector ook een sterke interne werking en organisatie van de federaties vereist. We ondersteunen onze leden door gerichte, praktische ondersteuning in verschillende subthema's.Read more
Sport voor Allen is één van de twee pijlers van ons sportbeleid. Het is de pijler die ervoor zorgt dat anderhalf miljoen Vlamingen aangesloten zijn bij een sportclub, die werk maakt van sportpromotie en doelgroepenbeleid, die inzet op sportinnovatie...Read more
De VSF vertegenwoordigt de topsportfederaties naar het beleid toe. Dat gebeurt zowel via twee structurele organen (Task Force topsport en Stuurgroep topsport) als via informeel overleg. VSF-bestuurslid Lode Grossen (Algemeen manager GymFed)...Read more
Nu de Vrijwilligerswet en de mechanismen van deze regelgeving stilaan ingeburgerd zijn, worden federaties en clubs met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Rekruteren, motiveren, kwaliteitszorg en behoud van vrijwilligers zijn vandaag de hete...Read more
De VSF maakt in haar huidige beleidsperiode opnieuw werk van sport en ethiek door, in samenwerking met het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), goede voorbeelden, infosessies en workshops rond ethiek aan te bieden.Read more
De VSF ondersteunt haar leden-sportfederaties op het vlak van de opvolging en implementering van de Vlaamse en internationale dopingreglementeringen. Daarnaast is er in de huidige beleidsperiode ook aandacht voor het ruimere thema "gezond sporten".Read more
Sportclubs vormen de hoeksteen van de kwalitatieve en duurzame sportbeleving. Door sportclubondersteuning kunnen sportfederaties de band met hun leden behouden en versterken. De VSF wil tijdens deze beleidsperiode dan ook haar leden-sportfederaties...Read more