Technisch Directeur Topsport

Werkgever
Vlaamse Schermbond vzw
Geldig tot
15.08.2021

Geïnteresseerd

Bezorg je cv en motivatiebrief via info@vlaamseschermbond.be
Voor vragen over de functieinhoud kan je vooraf contact opnemen koen.vanbuggenhout@vlaamseschermbond.be
Solliciteren kan tot 15/08/2021.

Je taken

1. Het uitoefenen van de functie van Technisch Directeur Topsport
(zoals bepaald door het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport).
Dit houdt in:
a. Op beleids- en managementniveau:
i. Het opmaken van een kwaliteitsvol convenant tussen het agentschap Sport Vlaanderen en de Vlaamse schermbond vzw inzake de invulling van de beleidsfocus topsport.
ii. Het kwaliteitsvol aansturen van de organisatie en uitvoering van de talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs in of buiten een topsportschool.
iii. Het kwaliteitsvol aansturen van de voorbereiding en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters en/of topsporttalenten.
iv. Het kwaliteitsvol aansturen van de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan Olympische spelen en de Youth Olympic Games.
v. De uitbouw en implementatie van een hoogstaande trainingstechnische omkadering en het voeren van een sporttak specifiek beleid met betrekking tot de basisvorming en de permanente vorming van topsporttrainers met inbegrip deze werkzaam in de topsportschool zoals dit is bepaald in het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende de erkenning en de subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016. (Art 25.3). Voor wat betreft de niet gesubsidieerde topsportwerking in een eerste stadium het uitbouwen van een degelijke structuur voor degen en floret initiëren en begeleiden. In een later stadium deze structuur opvolgen en evt. bijsturen met als finaliteit de topsportwerking op deze wapens terug binnen de gesubsidieerde topsportwerking te brengen.

b. Op uitvoeringsniveau:
i. Begeleidt de sporttechnische ontwikkeling van topsporters zoals erkend door Sport Vlaanderen:
• stelt een meerjarenplanning op waarin de ontwikkeling van topsporters en talenten wordt vormgegeven;
• stelt een jaarplan en jaarprogramma op;
• evalueert en stelt de planning bij i.s.m. de topsporter(s) en begeleiders;
• informeert, adviseert, ondersteunt topsporters in alle facetten (technisch, tactisch, fysiek, mentaal; begeleidt bij de ontwikkeling van de loopbaan
ii. Geeft leiding aan het team medewerkers betrokken bij de topsportwerking van de Vlaamse Schermbond vzw.
iii. Ziet toe op kwaliteit van de selectie en het coachen van de schermers voor topsportevenementen voor de/het door Sport Vlaanderen gesubsidieerde wapen(s) en dit in overeenstemming met de visie en
afspraken binnen de topsportgeledingen van de federatie 
iv. Vergaart, ontwikkelt en deelt kennis op sporttechnisch gebied
• zoekt naar relevante (wetenschappelijke) ontwikkelingen die (een) bijdrage(n) kunnen leveren aan de prestaties van topsporters en creëert mogelijkheden om deze te implementeren;
• formuleert onderzoeksvragen;
• participeert in en ontwikkelt kennisnetwerken
v. Initieert en begeleidt de uitbouw van een structuur voor de niet gesubsidieerde topsportwerking op degen en floret:
• Begeleidt de opmaak van een plan van aanpak met duidelijke doelstellingen op jaarbasis en dit telkens voor een periode van 4 jaar (per Olympiade);
• Begeleidt in samenspraak met de respectievelijke trainers van talentvolle schermers de opmaak van het persoonlijk dossier en indienen van het subsidiedossier bij Sport Vlaanderen.
vi. Organiseert op regelmatige basis en volgens een vooraf besproken schema (nationale) trainingen.


2. Het opnemen van de rol van voorzitter van de topsportcommissie.
Hij organiseert de werking, verzekert de planning van de zittingen verzorgt de rapportering van deze commissie aan de RvB en Sport Vlaanderen opdat deze optimaal rendeert.


3. Het evalueren en opvolgen van de trainingen gegeven door collegatrainers binnen de topsportwerking met inbegrip van deze in de- Topsportschool.


4. Het plannen van de deelname aan en de wedstrijdbegeleiding op binnen- en buitenlandse tornooien. Hij stelt hiervoor het budget op dat hij tevens opvolgt en bijstuurt waar nodig.


Binnen deze verantwoordelijkheden wordt hij/zij, daar waar mogelijk, ondersteund door de topsportcommissie en de medewerkers werkzaam binnen de topsportwerking van de Vlaamse Schermbond vzw.


Rapportagestructuur
De Technisch Directeur Topsport Vlaamse Schermbond vzw rapporteert aan de hogere overheid (Sport Vlaanderen/BOIC) en aan de algemeen directeur of bij afwezigheid hiervan maandelijks aan de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond vzw.

Je profiel

De Technisch Directeur Topsport Vlaamse Schermbond voldoet aan de volgende functie-eisen:

  • Bij voorkeur in het bezit in het bezit van een brevet Trainer A uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool (of gelijkwaardig) met bewezen palmares terzake op nationaal en internationaal vlak
  • Heeft een ruime ervaring met coachen en leiding geven, team player.
  • Heeft goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden en een proactieve en stipte communicatie.
  • Bij voorkeur in het bezit van een pedagogisch diploma.
  • Heeft een goede kennis van één van de volgende talen Nederlands, Frans of Engels.

Wij bieden

  • Halftijdse vervagingscontract bij voorkeur vanaf 01/09/2021 de kans bestaat dat dit contract (na positieve evaluatie) kan overgaan naar een contract van onbepaalde duur.
  • Verloning volgens PC329.01
  • Een afwisselend takenpakket in een klein team met zin voor innovatie en creativiteit.
  • Plaats van tewerkstelling: Topsporthal Gent, Zuiderlaan 14, 9000 Gent.
Solliciteren of meer info?

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.
Meer informatie over onze federatie op www.vlaamseschermbond.be

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie