Beveiliging van de opgeslagen gegevens (organisatorische en technische maatregelen)

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens de Vlaamse Sportfederatie van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze informaticaomgevingen. Waar passend wordt het 2-factor authentification systeem gebruikt;
  • Fysieke toegang tot gegevens wordt beperkt tot het strikt minimale;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • We beperken ons tot de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van een verwerking;
  • We maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
  • Onze informaticaomgeving bevindt zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die met passende technologieën wordt beschermd (oa firewall)

WIJZIGINGEN

De Vlaamse Sportfederatie kan deze verklaring steeds wijzigen. De laatste versie is beschikbaar op de website. De laatste wijziging gebeurde op 17/05/2021.

Ben je op zoek naar meer informatie over een ander thema, kies dan voor de uitgebreide uitleg per thema op Privacy en algemene informatie.