Fiscaal attest sportkamp

Fiscaliteit
Sportclubs
Sportfederaties

Als organisator van sportkampen kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. Want ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen. Wat moet je daarvoor nu precies doen?

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
  • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar (of 21 jaar) nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
 • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
 • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
 • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
 • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk en vanaf aanslagjaar 2022 via een nieuw modelattest.
 • Opvang door commerciële initiatieven komen niet in aanmerking.
Afbeelding
teamspirit

Voorbeeld

David schrijft zijn dochter Emma in voor een kamp van maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 16 juli 2021. Emma is jarig op donderdag 15 juli en wordt 14 jaar. David zal dus alleen de uitgaven van de eerste 3 dagen kunnen aangeven in de belastingaangifte in 2022.

Erkenning van de kinderopvang

Wanneer komen de uitgaven voor kinderopvang nu in aanmerking voor belastingvermindering? Daarvoor moet de instelling of opvangvoorziening erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door een openbaar bestuur. Bij een sportclub is dit meestal een lokaal bestuur en kan je dus een aanvraag indienen via de sportdienst van je gemeente. Gemeentes zijn autonoom bevoegd om sportclubs en -organisaties te erkennen en bepalen dus zelf de regels. Uiteraard moet de erkenning, subsidiëring of controle wel binnen de regels van de wet zijn en gericht zijn op de opvang van kinderen. Meer informatie over de voorwaarden lees je op de website van de FOD Financiën.

Attest

Als organisator van het sportkamp reik je een ingevuld attest uit aan de ouder. Je kan de aanvraag van elke ouder apart afwachten, of de attesten spontaan zelf opmaken. Het modelattest bestaat uit twee vakken:

 • Het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente).
 • Het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf met de gegevens over het kind, de opvangperiode, het dagtarief en het totaal ontvangen bedrag.

Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde!

Vanaf 2021 moet de aangifte gebeuren met een verplicht modelattest. Het attest is echter nog niet beschikbaar. De federale overheid laat weten dat dit vermoedelijk pas in de loop van september 2021 het geval zal zijn.

Wat kan je dan ondertussen doen?

Opvangactiviteiten die plaatsvinden vóór de publicatie van het nieuwe model hebben twee opties:

 • Voorlopig geen attest uitreiken en pas na de publicatie een attest opstellen. Op die manier kan je het attest vanaf februari 2022 elektronisch doorsturen. Het voordeel is dat die attesten opgenomen worden in MyMinFin en ouders dus eenvoudiger de aangifte in de personenbelasting kunnen invullen.
 • Het gebruikelijke attest (eigen model of oude versie) toch al uitreiken. Dat zal nog steeds aanvaard worden. Een nieuw modelattest, inclusief elektronische aangifte, is dus niet verplicht.

Sportkampen die georganiseerd worden na de publicatie zullen het nieuwe attest wel moeten gebruiken. Voor deze activiteiten geldt de verplichting om de gegevens digitaal door te geven bij de belastingaangifte. Tip: de overheid adviseert om het Rijksregisternummer reeds op te vragen bij inschrijving aangezien dit noodzakelijk zal zijn.

Wijzigingen van leeftijd en bedrag

De voorwaarden voor de belastingvermindering voor uitgaven voor kinderopvang zijn begin 2021 gewijzigd.

Uitgaven van het jaar 2020 (aanslagjaar 2021)
 • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro.
 • De leeftijdsgrens van 12 jaar wordt opgetrokken tot 14 jaar, en van 18 jaar tot 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.
 • Het attest is geen verplicht document. Je kan ook werken met bewijsstukken.
Uitgaven van het jaar 2021 (aanslagjaar 2022)
 • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt opgetrokken tot 13,70 euro en zal jaarlijks geïndexeerd worden.
 • De overheid werkt aan een nieuw model van attest dat geldt als bewijsstuk. De manier waarop het moet ingevuld worden, zal nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
 • Vanaf 2021 is het afleveren van een modelattest verplicht. Dit nieuwe modelattest is nog niet ter beschikking gesteld door de federale overheid.

Let op!

Zoals je kan zien werkt deze maatregel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Indien je de attesten van 2020 al hebt uitgereikt, ben je niet verplicht om een nieuwe versie te voorzien aan de ouders. De overheid zal niet automatisch het nieuwe bedrag toekennen en dus zullen de ouders in dat geval minder terugvorderen. Als ouder kan je wel andere relevante documenten indienen bij de belastingaangifte. Bijvoorbeeld een betalingsbewijs of bevestiging van inschrijving.

Ook de twaalf- en dertienjarigen hebben nu recht op een fiscaal attest indien ze deelnamen aan een sportkamp in 2020. Je kan hen dus spontaan van een attest voorzien of als ze het zelf opvragen ben je verplicht een exemplaar uit te reiken.

Downloads

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

Ook interessant
Fiscaliteit
De grens tussen wel of niet btw-plichtig is soms dun. We zetten alles duidelijk voor je op een rij.
Fiscaliteit
Zelfs wanneer je geen enkele belasting verschuldigd bent, moet je erover waken dat je een nihil-aangifte doet.
Fiscaliteit
Sportclubs organiseren activiteiten om extra geld in de clubkas te brengen. Hoe zit het met de btw op die ...

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie