Vergoeden van verenigingswerk

Vergoedingen
Verenigingswerk
Sportclubs
Sportfederaties

Iedere verenigingswerker wordt nu tewerkgesteld als werknemer en ontvangt dus een loon. Zijn er minimumbedragen en maximumbedragen? En waar moet je op letten bij het bepalen van dat loon?

De nieuwe regelgeving is een uitbreiding van artikel 17. Dat betekent, kort samengevat, dat je geen sociale bijdragen moet betalen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet:

  • Maximumaantal uren per jaar en kwartaal:
   • 450 uren per jaar voor de sportsector
   • 150 uren per kwartaal (3e kwartaal: 285 uren)
  • Maximaal € 7.460 bruto per jaar (2024)
  • Minimum uurloon (zie verder)
  Afbeelding
  steward

  Minimumloon

  Werknemers hebben recht op een minimumloon. Om dat te bepalen moet gekeken worden naar de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) en het paritair comité (PC) waaronder de verenigingswerkers vallen. Voor sportorganisaties zal dit meestal PC 329.01 zijn.

  Het minimumuurloon kan berekend worden op basis van het gewaarborgd minimumloon. De ultieme ondergrens bedraagt €2029,88 vanaf 1 april 2024. Omgerekend naar uren geeft dat:

  • € 11,87 per uur (2023)
  • €12,33 per uur (1 april 2024)

  De minimumlonen zijn evolutief. De meest recente bedragen en informatie over de barema's kan je steeds terugvinden op www.minimumlonen.be. De website vermeldt ook de minimumlonen voor werknemers jonger dan 18 jaar. Hierbij is een degressief systeem van toepassing waardoor het minimumloon voor hen lager ligt.

  Aangezien de vergoeding nu effectief een loon vormt, heeft dit tot gevolg dat de loonbeschermingswet van toepassing is. Daarin wordt onder andere bepaald dat de werkgever het loon verplicht op de bankrekening moet uitbetalen en dat minstens maandelijks.

  Sociale bijdragen

  Via artikel 17 wordt het loon vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Dat is heel voordelig aangezien je normaal 13,07% persoonlijke en 25% patronale bijdragen verschuldigd zou zijn. Vermits geen sociale bijdragen worden betaald, zal de verenigingswerker geen sociale rechten zoals wettelijk pensioen of werkloosheid opbouwen. 

  Belastingen

  Respecteer je de jaargrens van € 7.170 (jaar 2023) of €7.460 (2024), dan mag je gebruik maken van de fiscale gunstregeling. Namelijk 10% belasting voor de verenigingswerker. Dit wordt afgehouden via de persoonlijke inkomstenbelasting.

  De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij de verenigingswerker omdat inkomsten verworven bij andere organisaties en de deeleconomie ook in acht worden genomen. Alleen als binnen dezelfde organisatie de drempel overschreden wordt, dan zal die ook aansprakelijk gesteld worden.

  Extra vergoedingen zoals verplaatsingskosten (woon-werkverkeer), allerhande voordelen in natura, kostenvergoedingen, et cetera. maken ook deel uit van het belastbaar inkomen en worden dus meegeteld in het bepalen van de bruto bezoldiging (maximaal € 7.460 per jaar). Vervangingsinkomen in het kader van verenigingsactiviteiten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een arbeidsongeval, zal ook onder het belastbaar inkomen vallen.

  Zuivere terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever worden niet als beloning voor geleverde prestaties beschouwd. Reële kosten moet je steeds bewijzen aan de hand van concrete bewijsstukken.

  De inkomsten uit verenigingswerk geef je als werkgever op het einde van elk jaar aan via fiche 281.27. Wil je meer weten over de belastingaangifte verenigingswerk?

  Meer info ›

  Respecteer de drempels

  Het is belangrijk om zowel het aantal uren als de maximale vergoeding te respecteren. Doe je dat niet, dan val je buiten de regeling en zijn hoge belastingen van toepassing.

    Met respect voor de drempels Onder de tewerkstellingsgrens Boven de tewerkstellingsgrens
  Jaarinkomen € 7.460 € 7.461 € 7.461
  Kostprijs werkgever € 7.460 € 7.461 € 7.461 + € 1.865,25 = € 9.326,25
  RSZ-bijdrage € 0 € 0

  € 1.865,25 (25% werkgeversbijdrage)

  € 975,15 (13,07% werknemersbijdrage)

  Belasting € 746 (10%) € 3.730,5*

  (€ 7.461 - € 975,15 = € 6.485,85)

  € 3.242,925*

  Netto € 6.714 € 3.730,5 € 3.242,925

  * Bij 50% belasting (hypothese)

  Afbeelding
  scheidsrechter
  E-book over dit thema
  Liever het volledige plaatje? We maken je sportclub wegwijs zodat je concreet aan de slag kan met verenigingswerkers.

  Document niet zichtbaar

  Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als ambtenaar, student, sportclubbestuurder of medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie. Of koop een jaarlicentie aan en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.

  Ook interessant
  Vergoedingen
  Kom er alles over te weten in dit handige overzicht.
  Vergoedingen
  Wat zijn de mogelijkheden om vrijwilligers correct te vergoeden? En waar hou je rekening mee?
  Verenigingswerk
  Verplichte kost! We nemen je mee door de inhoud van de overeenkomst en helpen met modeldocumenten.