Welke regelgeving moet ik kennen als sportfederatie?

Fiscaliteit
Privacy
Sportlandschap
Vergoedingen
Vrijwilligers
Vzw
Werkgevers
Sportfederaties

Als sportfederatie moet je je werking ontplooien binnen heel wat regelgeving. 
Een overzicht.

[tijdelijk] Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door COVID-19

De coronacrisis en de federale maatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve zaken in het beleidsveld sport (bv. subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten, berekeningswijze van bepaalde aspecten van subsidies,...)

Lees de volledige tekst van het 'besluit...' - hou je vast - 'van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19'.

Afbeelding
Corona

1. Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector
(10 juni 2016)

Dat is het belangrijkste decreet gezien het de erkenning en subsidiëring van volgende sportorganisaties regelt:

 • unisportfederaties
 • multisportfederaties
 • organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding
 • koepelorganisatie
 • G-sportplatform
 • organisatie voor risicovechtsporten

Het decreet wordt verder gespecificeerd in volgende uitvoeringsbesluiten:

Ook de memorie van toelichting en het eindrapport rond goed bestuur (Prof. dr. Drieskens en dr. Geeraert) zijn in het kader van het decreet interessant aanvullend leesvoer.

Belangrijk

 • Het decreet kende midden 2018 een (eerste) wijziging, dit met betrekking tot integriteit. Twee extra voorwaarden voor subsidiëring werden toegevoegd, nl. 1) een integriteitsbeleid voeren en 2) een aanspreekpunt integriteit organiseren. 
 • Het uitvoeringsbesluit beleidsfocussen kende eind 2018 een (eerste) wijziging, dit met betrekking tot vergoeding via verenigingswerk en sportkampen.
 • De sporttakkenlijst (bijlage 3 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit) kreeg begin 2021 een uitbreiding met de sporttak cricket.

Maar ook!

2. Decreet inzake gezond en ethisch sporten (20 december 2013)

Dit decreet en uitvoeringsbesluit regelt de verantwoordelijkheden en verplichtingen van sportfederaties (en andere sportorganisaties) op vlak van gezond en ethisch sporten. De Vlaamse Sportfederatie maakte in samenwerking met de overheid een vertaling van de wettekst tot deze checklist voor de sportfederaties

Daarnaast is dit decreet de basis voor de erkenning en subsidiëring van twee organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling. Als sportfederatie kan je dan ook bij deze organisaties terecht voor ondersteuning op maat:

Specifiek voor topsportfederaties omvat het decreet ook een bepaling rond de toelagen voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters en de keuringscentra. Dat wordt verder gespecifieerd via dit ministrieel besluit. In functie van sportmedische keuring kan je voor ondersteuning terecht op de website sportkeuring.be (een initiatief van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen SKA).

Voor informatie over sport en alcohol, drugs en verkeersveiligheid kan je terecht op de website sportwijs.be.

3. Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (25 mei 2012)

Afbeelding
schoenen knopen

Dit decreet en uitvoeringsbesluit regelt de preventie en bestrijding van doping in de Vlaamse sportwereld en houdt verplichtingen in voor Vlaamse sportfederaties. De laatste wijziging van dit decreet dateert van 19 december 2014, waarbij het Antidopingdecreet werd aangepast aan de nieuwe WADA Code. Het gecoördineerde Antidopingdecreet dat zo tot stand kwam, ging van kracht op 31 maart 2015.

Op zoek naar een meer concrete vertaling van de decretale verplichting op vlak van doping voor sportfederaties? Check deze gids.

Voor ondersteuning rond dopingbeleid kan je terecht bij NADO Vlaanderen. Daarnaast is er ook het Vlaams Sport Tribunaal waar we als Vlaamse Sportfederatie mee onze schouders onder zetten. 

4. Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar
(24 juli 1996)

Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, is er een onderscheid tussen twee statuten: de vrijetijdssportbeoefenaar en de professionele betaalde sporter.

5. Verenigingswerk

De wetgeving rond onbelast bijverdienen van 2018 (waaronder het verenigingswerk) werd in 2020 vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. Er werd een nieuwe, tijdelijke wetgeving gepubliceerd waardoor sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… ook in 2021 nog vergoed kunnen worden via het statuut 'verenigingswerk'.
Het grootste verschil met de vorige wetgeving? De vereniging moet 10% solidariteitsbijdragen betalen en ook langs de kant van de verenigingswerker worden er 10% fiscale lasten geheven. In onze kennisbank lees je meer over hoe verenigingswerk in de praktijk werkt.

Deze tijdelijke wetgeving eindigt in 2021. We doen er alles aan om voor verenigingswerkers tot een duurzame, goede, werkbare én betaalbare nieuwe regelgeving te komen. Lees meer over het dossier verenigingswerk en de laatste nieuwtjes / updates.

Afbeelding
scheidsrechter

6. Wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars
(24 februari 1978)

Deze wet is van toepassing op de betaalde sportbeoefenaars en hun werkgevers. Om betaalde sportbeoefenaar te zijn, moeten twee voorwaarden vervuld zijn: 

 • men moet zich voorbereiden op en/of deelnemen aan sportcompetities of -evenementen, tegen betaling van een loon en onder het gezag van een ander persoon,
 • het loon dat men ontvangt moet een bepaalde grens overschrijden.

Lees er meer over op de website van de Federale overheid.

7. Wet betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaar
(4 mei 2007)

Op 1 januari 2008 zijn een aantal fiscale tarieven van toepassing op bezoldigde sportbeoefenaars aangepast.

Ik wil er alles over weten.

Afbeelding
hockeystick

8. Europese Verordening GDPR

GDPR of General Data Protection Regulation is een Europese Verordening die de lidstaten regels oplegt rond de bescherming van persoonsgegevens. De Nederlandstalige term AVG wordt ook wel gebruikt: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Verordening geldt in alle lidstaten en voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Of je nu een groot bedrijf of een kleine vereniging bent. 

België had met de Privacywet van 1992 al een wetgeving rond privacy. Een groot verschil met vroeger is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit via de GDPR bevoegdheid heeft om sancties op te leggen aan organisaties die de regels niet respecteren.

Lees de inhoud van de verordening.

Op zoek naar...

 

9. Wet Vennootschappen en Verenigingen (28 februari 2019)

Afbeelding
bundel papieren

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 2019 van kracht.
Het vervangt de - historisch te noemen - vzw-wet van 1921.

Hoewel de grote lijnen dezelfde blijven, zijn er toch enkele markante veranderingen. Zo moet elke vzw haar statuten in regel brengen met het WVV tegen ten laatste 1 januari 2024.

10. Wet betreffende de rechten van vrijwilligers (3 juli 2005)

De 'vrijwilligerswet' kwam in 2005 in België tot stand in de nasleep van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger van de VN in 2001. Hoewel niet perfect, creëerde deze wetgeving een duidelijk statuut aan de vrijwilliger.

Zowel voor vrijwilligersorganisaties als voor de vrijwilligers zelf geeft ze rechtszekerheid, met rechten en plichten, een duidelijk systeem van onkostenvergoedingen en aansprakelijkheidsbeperking voor de vrijwilliger. De wet heeft de drempel voor het verrichten van vrijwilligerswerk sterk verlaagd.

Meer lezen? Check onze brochure. Of neem een duikje in onze kennisbank.

11. Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector (8 november 2013)

Met dit decreet wil de overheid de professionalisering en de tewerkstelling binnen de sportsector stroomlijnen en vergroten. Concreet subsidieert Vlaanderen met dit decreet de organisatie Sportwerk Vlaanderen. Met als opdrachten:

 • kenniscentrum en aanspreekpunt zijn voor de tewerkstelling in de sport (sportbegeleiders en sportondersteuners).
 • de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners.
 • het nemen van initiatieven om de kwaliteit van de tewerkstelling in de sportsector te verhogen.

Lees meer informatie over dit decreet (uitvoeringsbesluiten, memorie van toelichting).

Afbeelding
jongen aan de ringen

12. Decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur (5 februari 2017)

Via dit decreet (en uitvoeringsbesluit) verleent de Vlaamse Regering investeringssubsidies aan sportfederaties, sportdiensten, sportclubs,... om bovenlokale sportinfrastructuur in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te bouwen of te renoveren.

13. Het UBO-register

Verenigingen moeten aangifte doen over wie de 'Uiteindelijke Begunstigden' van de vzw zijn. Het gaat hier om een administratieve aangifte van (dagelijks) bestuurders, wettelijk vertegenwoordigers, enz. Naast de eenmalige registratie, moet je de informatie over de uiteindelijk begunstigden in het register ook jaarlijks bevestigen. 

Hoe voldoe je aan deze verplichting?

14. Sportfederatie als werkgever

Ben je personeelsverantwoordelijke? Of wil je gewoon meer weten over de arbeidswetgeving in onze sector (paritair comité 329)?

Download onderaan deze pagina een overzichtsfiche 'een sportfederatie als werkgever'.
Of gebruik deze rechtstreekse link (let op, enkel te openen door geregistreerde én ingelogde federatiemedewerkers).

15. Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
(8 februari 2013)

Voor sommige sportfederaties en hun aangesloten clubs is dit een belangrijk decreet in functie van het onderhoud van de sportdomeinen.

Sinds 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op openbare sportdomeinen, ook niet als de club of een aannemer het onderhoud doet. Dit geldt voor het hele domein: alle terreinen waarop gesport wordt, de randinfrastructuur, wegen en paadjes in het domein, het parkeerterrein, het terras,...

Maar ook voor private sportdomeinen gelden regels.

Afbeelding
golf

Op privé terreinen mogen pesticiden slechts pleksgewijs gebruikt worden (en enkel bepaalde toegelaten producten). Bij de (her)aanleg van een domein moet bovendien een pesticidentoets toegepast worden. Ook zijn er bepaalde zones (in drinkwaterbeschermingsgebied en 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers) waar gebruik van pesticiden verboden is. Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Specifiek voor sportterreinen ontwikkelde VMM een toetsingskader.

Alle informatie over dit decreet staat gebundeld op de website www.zonderisgezonder.be.

16. Wetgeving op de overheidsopdrachten

Ook de wetgeving op de overheidsopdrachten is af en toe van toepassing op sportfederaties.

Kom er alles over te weten.

17. Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid
(6 juli 2012) 

Dit decreet (en uitvoeringsbesluit) was oorspronkelijk bedoeld om de subsidiëring van gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te regelen.

De Vlaamse Regering besliste in 2014 via een algemeen decreet (met implicaties voor andere sectoren, zoals de jeugdsector) om de Vlaamse subsidies voor lokale sportdiensten over te hevelen naar het gemeentefonds, waardoor er geen sportspecifieke regelgeving meer is op dat vlak. Ook de provinciale sportdiensten worden niet meer gesubsidieerd. Vanaf 1 januari 2018 zullen provincies geen initiatieven meer mogen nemen of subsidiëren op vlak van sport.

Het decreet lokaal sportbeleid blijft voorlopig behouden om de inhoudelijke prioriteiten vanuit de Vlaamse overheid ten aanzien van lokale overheden duidelijk te maken en om de VGC en het Netwerk Lokaal Sportbeleid te kunnen subsidiëren.

Afbeelding
jonge vrouw met drinkfles

 

18. Studentensport en sportschutters

Document niet zichtbaar

Dit document is enkel te downloaden door personen die ingelogd zijn als medewerker van een federatie die lid is van de Vlaamse Sportfederatie.

Ook interessant
Sportlandschap
Loop je verloren in het Vlaamse sportlandschap? We stippelen een pad uit voor jou.
Sportlandschap
Geen zorgen. Wij zorgen voor een kickstart.
Goed bestuur
De Vlaamse sportfederatiesector gaat volop voor goed bestuur.

 

De Vlaamse Sportfederatie zit in een nieuw jasje!
Zelfde team, zelfde spirit, zelfde ondersteuning.
Voor sportfederaties én voor sportclubs (vroeger ‘Dynamo Project’).
Vanaf nu onder één naam: de Vlaamse Sportfederatie.
One team!

Afbeelding
Vlaamse Sportfederatie