Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 14 augustus, 2020 - 13:21

Verenigingswerk: Wat houdt het nieuwe statuut "Verenigingswerk" in en welke ondersteuning bieden we?

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht

 

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen sinds 15 juli 2018 vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen (*deze bedragen worden geïndexeerd, zie deze link).

Op 5 juli 2018 keurde het parlement een wettekst goed over het verenigingswerk. Op 4 oktober 2018 stemde het parlement een reparatiewet, die onder meer betrekking heeft op de activiteiten die onder verenigingswerk kunnen vallen, de uitsluiting van de sperperiode voor de 25-dagen regel en de mogelijkheid om het maandbedrag per sector te verhogen. Deze wet werd op 11 november 2018 gepubliceerd en zal dus op 22 november 2018 van kracht zijn. Hieronder vind je alle beschikbare informatie.

Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen

Volgende voorwaarden gelden om gebruik te kunnen maken van het statuut verenigingswerk.

  Voor werknemers:

  • minstens 4/5e tewerkgesteld. Hierbij wordt een referentiepunt van 3 kwartalen voordien genomen, en gelden studentenovereenkomsten niet.

  Voor zelfstandigen:

  • betalen sociale bijdragen
  • referentiepunt 3 kwartalen voordien

  Voor gepensioneerden:

  geen bijzondere voorwaarden.

   Voor werklozen:

   • kunnen in regel geen gebruik maken van het statuut verenigingswerk. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid ontstaat tijdens een lopende overeenkomst voor verenigingswerk.

   Daarnaast gelden volgende beperkingen voor iedereen:

   • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering voor personen die via de 25 dagen-regel ingeschakeld werden, werd op 12 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sperperiode dient dus niet nageleefd te worden indien men het voorbije jaar bij dezelfde vereniging via 25-dagenregel tewerkgesteld was.
   • Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij voor het vrijwilligerswerk geen kostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat
   • Verenigingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid
   • Aangezien buitenlanders geen rijksregisternummer hebben, zullen ze niet automatisch gebruik kunnen maken van de online toepassing om verenigingswerk te melden. In heel wat gevallen zullen ze echter wel gebruik kunnen maken van het statuut, maar hiervoor dienen ze eerst contact op te nemen met het Contactcenter RSZ.
   • Men kan via verenigingswerk in de sportsector op jaarbasis maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro onbelast bijverdienen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor de momenteel geldende maxima
   • Bij reparatiewet  van 4 oktober 2018 werd de mogelijkheid voorzien om via KB het maandbedrag per sector op te trekken. Het KB, dat een maandmaximum van 1.000 euro in de sportsector toestaat, werd goedgekeurd op de Ministerraad van 14 september 2018 en werd uiteindelijk zoals gepland van kracht op 1 januari 2019. Klik hier om te zien voor welke activiteiten gebruikt gemaakt kan worden van het verhoogde maandbedrag.

   Om welke taken gaat het?

   Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

   • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
   • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
   • Conciërge van sportinfrastructuur
   • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
   • Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de sportsector
   • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de sportsector

   Bekijk de volledige lijst van activiteiten. Deze volledige lijst werd aangepast door de reparatiewet.

   Welke administratie en belasting?

   Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online tool die beschikbaar is op de website “bijklussen.be” (en later ook via een mobiele app). Je kan eventueel die aangifte voorbereiden in een register, maar dat is geen verplichting.

   Er moet verplicht een geschreven overeenkomst (een modelovereenkomst vind je hier) opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat.

   Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de overeenkomst. 

   Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

   Meer informatie?

   Hier vind je de gegevens van het Contactcenter RSZ. Of stel je vraag via info@dynamoproject.be.

   Ondersteuning?

   Klik hier voor een overzicht van alle geplande bijscholingen over Verenigingswerk.

   Klik hier om begeleiding op maat aan te vragen.

   Ondersteunende producten

   • Klik hier om naar de brochure "Verenigingswerk binnen je sportclub" te gaan.
   • Klik hier voor de presentatie van de bijscholing over verenigingswerk.
   • Klik hier voor een overzicht van mogelijke vergoedingssystemen te hanteren in je sportclub of - federatie.
   • Klik hier voor een modelovereenkomst verenigingswerk
   • Klik hier voor een register voor verenigingswerk
   • Klik hier voor het schema verenigingswerk vs vrijwilligerswerk